آموزش و پرورش منطقه 5 تهران
دستمزدهای پرداخت نشده، تهدید به اخراج و بیکاری!

بنا به خبر دريافتى٬ بیش از 135 نفر از کارکنان خدماتی و معلمین بخش کودکان استثنائی آموزش و پرورش منطقه 5 تهران با وجود پیگیریهای تاکنونی خود موفق به دریافت دستمزدها و مبالغ اضافه کاری مربوط به فروردین و اردیبهشت ماه خود نشده اند. عدم پرداخت حقوق و دستمزدهای نیروهای خدماتی و این معلمین در شرایطی است که قرارداد کاری آنها نیز در پایان سال گذشته به پایان رسیده و تا امروز اداره آموزش و پرورش منطقه 5 با توسل به بهانه ها و ترفندهای واهی از انعقاد هر گونه قرارداد کاری حتی به روال سابق با این کارکنان زحمتکش طفره میرود.

یکی از این نیروهای خدماتی میگفت: دستمزدهایمان را که نمیدهند، با عدم تمدید قراردادها وضعیت شغلیمان را بدتر از همیشه متزلزل کرده اند، هر آن احتمال اخراج و بیکاریمان هست٬ تا سراغ دستمزدهایمان را می گیریم با اخراج از کار تهدیدمان می کنند٬ از طرفی هم اجاره خانه هایمان عقب افتاده و خانواده هایمان هم برای نان شب محتا جند.

کارکنان و نیروهای زحمتکش خدماتی بخش کودکان استثنائی آموزش و پرورش منطقه 5 تهران که بیش از 135 نفر می باشند همگی تحت شرایط کار قراردادی، دستمزدهای 303 هزار تومانی در شرایط نامناسب مشغول به کارند و همیشه دستمزدهایشان با انواع تاخیر و کار شکنی پرداخت میشود. 

 

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٢٩ ارديبهشت ٨٩ – ١٩ مه ٢٠١٠