جنايت تروريستى
عليه مردم روسيه را محکوم ميکنيم!

دور ديگرى از ترور مردم بيدفاع در مترو و خيابان و مرکز خريد توسط جنايتکاران تروريست شروع شده است. روز دوشنبه  ٢٩ مارس به فاصله ۴۵ دقيقه در دو ايستگاه متروى مسکو٬ در زمان پر رفت و آمد٬ دو بمب انتحارى منفجر شد که ۴٠ نفر قربانى آن شدند. امروز چهارشنبه ٣١ مارس٬ در جمهورى داغستان روسيه به فاصله ٢٠ دقيقه دو انفجار ديگر صورت گرفت. دراين انفجارها ٩ نفر کشته شدند.

تاکنون گروهى مسئوليت اين حملات تروريستى را بعهده نگرفته است اما انگشت اتهام دولت روسيه به طرف شورشيان چچن و جريانات تروريستى اسلامى نشانه رفته است. پوتين و مقامات دولتى از پيدا کردن تروريستها و نابودى آنها سخن ميگويند و مقررات ضد تروريستى و ايجاد فضاى امنيتى بيشتر را بلافاصله در دستور قرار دادند. برخى تحليلهاى ديگر سازماندهى اين ترورها را به سازمان اطلاعاتى خود دولت روسيه منتسب ميکنند و هدف آنرا منحرف کردن نارضايتى عميق مردم و ايجاد بهانه اى در دست دولت براى تشديد سرکوب و تحديد حقوق شهروندى ارزيابى ميکنند.

قربانيان تروريسم٬ چه دولتى و چه غير دولتى٬ مردم بيدفاع اند. از يکسو کارگران و مردمى که بطور عادى هر روز سر کار ميروند در قطار و مرکز خريد و خيابان طعمه تروريسم کور ميشوند. از سوى ديگر تروريسم دولتى با تهاجم حق بجانب و انتقامجويانه به کشتار مردم بيدفاعى ميپردازد که تروريستها خود را در ميان آنها پنهان کرده اند. تروريسم در دنياى امروز به يک رکن ثابت جدال و کشمکش دولتها و جريانها و جنبشهاى ارتجاعى تبديل شده است. تروريسم از هر سو هدفش پيشبرد سياستهاى فوق ارتجاعى و عقب بردن جامعه و دستاوردهاى تاکنونى آنست. بايد به اين روند خاتمه داد.

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى بشريت آزاده و متمدن و همه آزاديخواهان و انساندوستان جهان را به يک مبارزه مستقل عليه تروريسم٬ اعم از دولتى و غير دولتى٬ فراميخواند. فراخوان ما به مردم دنيا اينست که بميدان بيايند و دنيا را خود بدست گيرند. بايد دنيا را از دست بمبگذارها و ژنرالها درآورد.

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

٣١ مارس ٢٠١٠ – ١١ فروردين ١٣٨٩