بر آشفتگی مهدی کوهستانی سندیکالیست از چه روست؟
محمود احمدی

نشريه يك دنياى بهترشماره ۱۴۳ و مقاله "تلاشهاى سنديكاليسم براى عقيم كردن جنبش كارگرى" از على جوادى كه منتشر شد تلفنی از مهدى كوهستانى از فعالين سنديكاليست و اتحاديه اى در كانادا داشتم. با لحنی اعتراضی به من گفت "اين چه مقاله اى است كه نوشته ايد٬ همش فحش داده ايد!" از ٱنجائيكه بعلت بستری در بیمارستان نشریه را نديده بودم به كوهستانى گفتم كه من مقاله را نخوانده ام تا اظهار نظر قطعی كنم. گفتم اما ما فحش نمى دهيم! ما به یک سنت سیاسی متمدنانه و در عین حال عمیقا انتقادی تعلق داریم.

پس از خلاصی از بیمارستان مشتاقانه به سراغ نشریه رفتم. با خواندن مقاله دلايل اعتراض مهدى كوهستانى برایم روشن شد. مهدى كوهستانى از نقد كمونيستى كارگرى بر عليه سنديكاليسم و جنبش سنديكاليستى بر ٱشفته شده بود! تصادفى نبود و نيست كه از بهمن شفيق دو خردادى و هوادار جنبش مدنى و مدافع خجول گرایش "ضد کاپیتالیستی" احمدی نژاد در حال حاضر٬ كه با عروج جنبش سيد خندان و تز "جامعه مدنى" خاتمی از حزب كمونيست كارگرى منصور حكمت استعفا كرد تا مهدى كوهستانى سنديكاليست سرشناس و راست جملگی مانند اعضای یک صف واحد بر آشفته شوند. و از مقاله اى كه به نقد گرايشات رفرميستى و توده ايستى در جنبش طبقه كارگر پرداخته بود و تلاش كرده بود تا موانع ڀيشروى گرايش كمونيست كارگرى در این راه را کنار بزند٬ بر افروخته بودند. در آن مقاله علی جوادی از كمونيسم كارگرى به عنوان جنبش اعتراض ضد سرمايه دارى و راديكال طبقه كارگر٬ از انقلاب کارگری و سرنگونى انقلابی رژيم اسلامى دفاع كرده بود. اين سیاست کمونیستی به مذاق كوهستانى رفرميست اتحاديه اى و بهمن شفيق خاتمى چى دو خرداى سابق و ضد سرنگونی رژیم اسلامی٬ خوش نيامده بود.

جنبشهاى اجتماعى با رهبران خود شناخته ميشوند! على جوادى٬ يكى از رهبران و فعالين با سابقه جنبش كمونيسم كارگری است و مهدى كوهستانى هم يكى از فعالين با سابقه گرايش رفرميستى و سنديكاليستى و به شدت راست در جنبش كارگری کانادا! سنديكاليسم بعنوان يك گرايش راست و رفرميستى بر عليه گرايش راديكال و كمونيستى دربين طبقه كارگر عمل ميكند. عملکرد کوهستانی نمونه بارز چنین تلاشی است. سنديكاليسم اگر بخواهد در بين طبقه كارگر نفوذ و گسترش پيدا كند بايد از طريق رهبران بوراكراتيك و رفرميست و راست خود به مقابله با گرايش كمونيستى در بين طبقه كارگر برخيزد. بکوشد راديكاليسم و انقلابيگرى کارگری را ايزوله نمايد. نقد و كنار زدن هر كدام از اين گرایشات راه را براى پيشروى گرايش ديگر در بين طبقه باز ميكند. اما جا دارد کمی آقای کوهستانی و فعالیتهای ضد کمونیستی اش را بهتر بشناسید.

در طى مدت فعاليت سياسى و كمونيستى ام در كانادا٬ مهدى كوهستانى همواره تلاش كرده است كه پيگيرانه گرايش توده ايستى و رفرميستى جنبش كارگرى را نمايندگى كند و به مقابله با گرايش راديكال و كمونيستى و تحزب کمونیستی برخيزد. در ساليان نه چندان دور٬ مهدى كوهستانى بعنوان معاون رييس كنگره كار كانادا٬ CLC٬ بخش خاورميانه٬ به کار اشتغال داشت. و من نيز بعنوان دبير حزب كمونيست كارگرى- كانادا و يا عضو كميته كشورى حزب٬ براى گرفتن قعطنامه همبستگى با جنبش كارگرى در ايران بارها با CLC در تماس بودم. CLC پیش از ایشان همواره در دفاع و همبستگى با جنبش كارگرى در ايران دريغ نکرده بود و قطعنامه هاى ڀيشنهادى ما را براحتی مى پذيرفت. در دوران معاونت مهدى كوهستانى با دلايلى از قبيل اينكه CLC نميخواهد با احزاب كمونيستى تداعى شود و یا اینکه آنان از طريق معاونت بخش خاورميانه خود اقدام خواهند كرد٬ از تصویب قطعنامه هاى همبستگى به اشکال مختلف امتناع میکرد. مهدى كوهستانی عملا تلاش ميكرد تا CLC از گرايش رفرميستى و غير سرنگون طلب طبقه کارگر دفاع كرده و هیچگاه از گرايش راديكال و كمونيستى طبقه دفاعی نکند.

در سال گذشته رژيم جنايتكار اسلامى با آماج وسيع مبارزات ميليونى مردم سرنگونى طلب روبرو شد. اين حكومت مورد تعرض مردمی قرار گرفت که سرنيزه و سركوب و زندان نتوانست خاموششان كند. مردم به ميدان ٱمدند تا تكليف خود را با اين نظام مرتجع جنايتكار يكسره نمايند. صحنه سیاسی ایران و خارج كشور محل ابراز كشمكش جنبشها و احزاب طبقات مختلفى شد كه برسر مبارزه با رژیم اسلامی و همچنین برسر اینکه چه نظامی باید به جای رژیم اسلامی بنشیند٬ به جدال پرداختند. جنبش کمونیسم کارگری بعنوان يكى ازنیروی اجتماعی مدعی قدرت سیاسی در جامعه تلاش كرد تا در خارج از كشور صفوف سرخها و كمونيستها را با ڀرچم سرخ و شعارهاى آزادى و برابرى و سوسياليسم در مقابل با دو جنبش بورژوایی دیگر، جنبش ملی- اسلامی و رهبری کنونی اش٬ "جنبش سبز" و همچنین "ناسیونالیسم پرو غرب"، سازمان داده و متشكل نمايد. تظاهراتها و آكسيونهاى اعتراضی خارج از كشور، در عین حال به محل جدال گرايشات و ٱلترناتيوهاى مختلف در مقابله با رژيم اسلامى شد. سبز و ڀرچم سبز، در تظاهراتهاى مختلف خارج از كشور ڀرچم جنبش ملی- اسلامی شد. مهدى كوهستانى بعنوان يكى از دست اندركاران و يكى از سازمان دهندگان برخى از تظاهراتهاى "جنبش سبز" در تورتنو، نقش ویژه ای داشت. یک تلاش دائمی ایشان مقابله با حضور کمونیسم و آلترناتیو کمونیستی و پرچم سرخ در این اعتراضات بود.

این واقعیت نشان دهنده این گرایش تاریخی است که در دورانی كه جامعه دستخوش تغيير و تحولات اساسى است و ميرود تا با رژيم سیاسی و قدرت طبقاتی حاکم تسويه حساب كند و سرنگونی در دستور جامعه است٬ گرايش راست و رفرميستى در بين طبقه كارگر تلاش ميكند تا محافظه كاری را در بين طبقه كارگر تقويت كرده و افق انقلاب و راديكاليسم را به عقب براند. براى سازمان دادن انقلاب كارگرى و تقويت و گسترش كمونيسم كارگرى، بايد گرايش سنديكاليستى را به كنارى زد. سنديكاليسم در تقابل با سرنگونى و انقلاب است. عملکرد گرایش سندیکالیستی مهدی کوهستانی گواهی بر این ادعا است. *