اجتماع کارگران صنايع مخابرانى راه دور

 

امروز سه شنبه ١٨ اسفند کارگران صنايع مخابرانى راه دور در مقابل وزارت صنايع اجتماع کردند. کارگران به عدم دريافت ١٣ ماه حقوق و مزاياى خود اعتراض داشتند و خواهان پرداخت حقوقهاى معوقه خود بودند. خبرگزارى دولتى اعلام کرد که کارگران معترض با دريافت چك 1.5 ميليارد توماني به تجمع خود پايان دادند. *