در حاشیه دستگیری عبدالمالک ریگی
على جوادى

تیم های اطلاعاتی و امنیتی رژیم اسلامی در یک عملیات آدم ربایی هوایی توانستند عبدالمالک ریگی رهبر گروه جندالله را دستگیر و زندانی کنند و این عملیات تروریستی خود را کودنانه در بوق و کرنا کنند. به چند نکته در این زمینه باید اشاره کرد:

تروریسم یک رکن سیاست و استراتژی بقاء و حفظ قدرت رژیم اسلامی است. اقدام به آدم ربایی و کشتن مخالفین جزیی از تاریخ رژیم آدمکشان اسلامی است. این آدم ربایی کنونی رژیم اسلامی از این بابت گوشه ای از سیاست تاکنونی اش است. این اقدام در عین حال تنها میتوانسته است با تبادل اطلاعاتی و همکاری مستقیم سازمانهای امنیتی منطقه و مشخصا دولت پاکستان صورت گرفته باشد. بند و بست و معامله در شرایطی که دولت پاکستان زیر ضرب جریان طالبان و القاعده قرار دارد امری است که چنین معامله ای را از جانب این دولت مقبولیت می بخشد.
 
جریان جندالله یک جریان ارتجاعی تروریستی و قوم پرست است. سیاست این جریان همانند سیاست عمو زاده های خود در سنت حزب الله تماما بر ترور و آدمکشی اسلامی استوار است. هر دو از یک جنس اند. اما اینها جریانی متعلق به شاخه رقیب رژیم اسلامی در جنبش تروریسم اسلام سیاسی در منطقه هستند. بند نافشان به القاعده و طالبان و امثالهم متصل است. در عین حال به این سیاست اسلامیستی رنگ قوم پرستانه و نژادپرستانه نیز زده اند. بر خلاف ادعاهایشان کوچکترین ربطی به درد و رنج مردم محروم در سیستان و بلوچستان ندارد. هیچ عنصر ترقی خواهانه و برابری طلبانه ای در این جریان نیست. یک جریان کاملا تروریستی و مخرب و ضد اجتماعی هستند. جدال و کشمکش میان این جریان با رژیم اسلامی تماما ارتجاعی و دعوایی در درون صفوف ارتجاع اسلام سیاسی است. یک محصول این آدم ربایی دامن زدن و تشدید تروریسم در منطقه فعالیت این جریان خواهد بود. قربانیان این عملیات تروریستی بعضا مردم عادی اند.
 
باید به تروریسم اسلامی و کشمکش تروریستی پایان داد. تحقق چنین شرایطی در درجه اول در گرو سرنگونی کامل و همه جانبه رژیم آدمکشان اسلامی و همچنین جارو کردن کل جریان اسلام سیاسی از منطقه است. پایان دادن به زخم های دیرینه و کهنه منطقه و در راس آن حل مساله فلسطین و تشکیل کشور مستقل و متساوی الحقوق فلسطین رکن دیگر پایان دادن به تروریسم اسلامی است. و بالاخره باید ریشه فقر و فلاکت را خشک کرد. مردم محروم و فقر زده قربانیان تروریسم و قربانیان سربازگیری جریانات تروریستی هستند. و این کار جنبش ما است. *