image002.jpg
The International Campaign To Closedown Iranian Embassies
www.closedowniranianembassies.com
homawpi@closedowniranianembassies.com

كمپین بین المللی بستن سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران

                                                                                                                   
نامه سرگشاده به نخست وزیر و اعضای پارلمان كانادا

هما ارجمند

۷ فوریه ۲٠۱٠

فضا در مقیاس جهانی بر علیه جمهوری اسلامی برگشته است. حال زمان آن است كه استفن هارپر و اعضای پارلمان كانادا نیز بجای حمایت از جمهوری اسلامی از مردم در ایران حمایت كنند. اخبار جاری از ایران حكایت از این میكند كه مردم در ایران در حال تدارك یك قدرت نمایی علیه جمهوری اسلامی در روز ۱۱ فوریه ، روز سالگرد انقلاب ایران هستند. مردم به تنگ آمده بدون وحشت از تهدیدات مدوام، دستگیریها، اعدام،  شكنجه و تجاوز جنسی زندانیان سیاسی توسط رژیم عزم به سازمان دادن خود برای خلاصی از كلیت حكومت كرده اند .

جمهوری اسلامی با رژیم آپارتید افریقای جنوبی قابل مقایسه است. این حكومت همچون رژیم افریقای جنوبی یكی از ضد انسانی ترین و ضد عدالت ترین حكومت در قرن بیست یكم میباشد. قانون شریعه به خشنترین شكلی سیاست آپارتاید جنسی و دولت ضد زن را به جامعه تحمیل كرده است.  روزی را سراغ ندارید كه تظاهرات گروههای مختلف مردم، معلمین، كارگران، دانشجویان، نویسندگان، ژورنالیستها و وبلاگ نویسان را با خشونت تمام رژیم مواجهه نشده باشد.  بر تعداد زندانیانی مورد شكنجه شده و یا اعدام شده هر روز افزده میشود .

مردم ایران در مقابل كل رژیم، چه به اصطلاح "رفرمیست" و چه به اصطلاح " هارد لاینر" محكم ایستاده اند. آنها هر روز با اعتراضات خود در حال فشردن گلوی این حكومت جهت پایان دان به  عمر آن هستند. مردم ایران و به همراهشان همه مردم آزاده جهان میخواهند كه تمام سران جانی این رژیم  و كسانی كه به آنها كمك كرده اند تا به عمر خود تداوم بخشند در دادگاههای بین المللی محاكمه گردند .

كمپین بین المللی بستن سفارتخانه های جمهوری اسلامی انتظار دارد كه نخست وزیر و نمایندگان پارلمان كانادا در كنار مردم ایران نه تنها صدای اعتراض آنان بر علیه جمهوری اسلامی را در تمام مجامع بین المللی تقویت بخشیده، بلكه تمام روابط دیپلماتیك خود را با این رژیم قطع كند. همچنین  نه تنها سفارتخانه جمهوری اسلامی در كانادا را ببندد، بلكه با ارائه قطعنامه ای به سازمان ملل به این حركت عمومیت ببخشد. بستن سفارتخانه های جمهوری اسلامی شروع پایان عمر حكومت مخوف و جنایتهای آن علیه مردم ایران است. این همچنین گامی بزرگ جهت مقابله با تداوم تروریسم در سطح جهانی است. بر كسی پوشیده نیست كه سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران مركز سازماندهی فعالیتهای تروریستی است .

در پایان باید اضافه كنم كه شواهد و مدارك زیادی حاكی از سرقت پولهای مردم توسط سران رژیم اسلامی ایران است. این افراد مبالغ هنگفتی از ثروت جامعه را بالا كشیده و در حسابهای شخصی خویش در بانكهای اروپایی، امریكایی و كانادایی ریخته اند. از این رو كمپین بین المللی بستن سفارتخانه های جمهوری اسلامی همچنین خواهان آن است كه دولت كانادا تمام حسابهای بانكی سران این رژیم در كانادا را مسدود كرده و همه اطلاعات مربوط به حسابهای بانكی این اشخاص را علنی سازد .

 
با احترام،
هما ارجمند

مسئول كمپین بین المللی بستن سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران

   homawpi@closedowniranianembassies.com
www.closedowniranianembassies.com
416-737-9500

 

 

 

 February 7, 2010

 

An Open letter to Prime Minister Stephen Harper and the members of the Canadian Parliament!
The international mood has turned against the Islamic Republic of Iran.  Now it is time for Prime Minister Stephen Harper and all members of the Canadian parliament do the same and support the people of Iran instead of the Iranian government. Recent reports being circulated in Iran indicate that the Iranian people are preparing a display of strength on February 11, which is 31st anniversary of the Iranian revolution.  Desperate people, despite the regime’s constant threats, recent mass arrests, torture, rape and executions, are organizing to purge themselves of the entire regime of Iran.
The Islamic Republic of Iran is comparable with the apartheid regime of South Africa.  As the regime in South Africa was then, the entire system of Islamic Republic of Iran remains one of the most inhuman and unjust regimes in 21 centuries.  The law of Sharia ruthlessly enforces the comprehensive policy of gender apartheid and a misogynist state.  There has not been a day without violations against a number of protesting groups such as teachers, workers, students, writers, journalists and bloggers. The number of people being executed and tortured in prisons increases day by day.
People of Iran have been standing firm against the entire regime of the Islamic Republic of Iran be it so called reformist or hard liner.  They are suffocating and want to end the state of these serial killers.  The people of Iran and all globally concerned citizens want to put these murderers and all those who have helped this regime on trial in an international court.
The International Campaign to Closedown Iranian Embassies expects the Prime Minister, and the members of Parliament to side with the people of Iran and make its voice heard against this regime in all international forums and furthermore, to break all its diplomatic relations with the Iranian Regime.  We also expect the Prime Minister and the members of Parliament to not only close down Iranian embassy in Canada but also to put forward a resolution to the United Nation with respect to this demand.  Closing down the embassies of Islamic Republic of Iran will be the beginning of the end of this heinous state and its crimes against the people of Iran.  It is also a big step to prevent this regime sustaining terrorism worldwide. We are all aware that the embassies of the Islamic Republic of Iran are the logistic headquarters for organizing terrorist activities. 

Much evidence and documents have come to light showing embezzlement of money belonging to the people of Iran by the regime leaders. These leaders pocketed huge amounts of funds into their personal bank accounts in Europe, Canada and other Western countries.  The International Campaign to closedown Iranian Embassies look forward to the Canadian government freezing all these bank accounts and expects that all information of these existing accounts be made public.

Sincerely,

Homa Arjomand

Coordinator of the International Campaign to Closedown Iranian Embassies
homawpi@closedowniranianembassies.com
www.closedowniranianembassies.com
416-737-9500

7 février 2010

 

Lettre ouverte au premier ministre Stephen Harper et aux membres du parlement canadien 
Le sentiment international est devenu hostile à la république islamique d’Iran. Il est temps désormais pour le premier ministre Stephen Harper et tous les membres du parlement canadien d’en faire autant et de soutenir le peuple d’Iran et non le gouvernement iranien. Des documents récents qui circulent en Iran indiquent que le peuple iranien prépare une démonstration de force le 11 février, pour le 31ème anniversaire de la révolution iranienne. Malgré les menaces constantes du régime, les récentes arrestations de masse, la torture, le viol et les exécutions, des gens poussés à bout s’organisent pour se purger de la totalité du régime iranien.
La république islamique d’Iran est comparable au régime d’apartheid de l’Afrique du sud. Comme le régime sud-africain à l’époque, tout le système de la république islamique d’Iran demeure l’un des régimes les plus inhumains et les plus iniques qu’on ait vus en 21 siècles. La charia impose avec brutalité une politique d’apartheid sexuel complet et un état misogyne. Il ne se passe pas de jour sans atteintes aux droits de nombreux groupes protestataires comme les enseignants, les travailleurs, les étudiants, les écrivains, les journalistes et les blogueurs. Le nombre des exécutions et des tortures en prison augmente quotidiennement.
Le peuple d’Iran s’est fermement opposé à la totalité du régime de la république islamique d’Iran, tant réformiste que radical. Il suffoque et veut mettre fin à l’état créé par ces tueurs en série. Le peuple d’Iran et tous les citoyens préoccupés de la situation mondiale veulent que ces meurtriers et tous ceux qui ont prêté la main à ce régime passent en procès devant un tribunal international.
La campagne internationale pour la fermeture des ambassades iraniennes attend du premier ministre et des membres du parlement qu’ils soutiennent le peuple d’Iran et l’aident à faire entendre sa voix contre ce régime dans tous les forums internationaux et, plus encore, qu’ils rompent toutes relations diplomatiques avec le régime iranien. Nous souhaitons également que le premier ministre et les membres du parlement ne se limitent pas à fermer l’ambassade iranienne au Canada mais qu’ils proposent aux Nations Unies une résolution concernant cette exigence. La fermeture des ambassades de la république islamique d’Iran marquera le début de la fin de cet état haineux et de ses crimes contre le peuple d’Iran. Ce sera aussi un grand pas en avant pour empêcher ce régime de soutenir le terrorisme à travers le monde. Tout le monde sait que les ambassades de la république islamique d’Iran sont autant de quartiers généraux abritant la logistique de l’organisation d’activités terroristes.

De nombreux faits et documents ont été révélés, qui prouvent que de l’argent appartenant au peuple d’Iran a été détourné par les leaders du régime. Ces leaders ont empoché des sommes énormes qu’ils ont déposées sur leurs comptes bancaires personnels en Europe, au Canada et dans d’autres pays occidentaux. La campagne internationale pour la fermeture des ambassades iraniennes attend du gouvernement canadien qu’il bloque tous ces comptes et porte à la connaissance du public toutes les informations relatives à ces comptes.

Sincèrement,

Homa Arjomand

Coordinatrice de la campagne internationale pour la fermeture des ambassades iraniennes
homawpi@closedowniranianembassies.com
www.closedowniranianembassies.com
416-737-9500