سخنرانی آذر ماجدی در دانشگاه دوبلین
تمام مذاهب زن ستیز، ضد زن و مشوق خشونت اند !

سه شنبه 26 ژانویه آذر ماجدی بدعوت انجمن بحث دانشکده حقوق دانشگاه دوبلین در بحثی پیرامون مذهب و حقوق زن شرکت کرد. در این جلسه که علاوه بر ده سخنران بیش از 200 نفر برای شنیدن مباحث شرکت کرده بودند، موافقین و مخالفین در مورد مبحث سخنرانی کردند. آذر ماجدی اعلام کرد که کلیه مذاهب مردسالار، زن ستیز و ضد زن هستند. تمام مذاهب مبلغ خشونت اند. هم در انجیل، هم در تورات و هم در قرآن، موئمنین تشویق و ترغیب شده اند که با کافران و ملحدین بجنگند و با خشونت و شقاوت کامل تمام کفار را کشتار کنند. در طول تاریخ بیشترین انسان ها تحت نام خدا و بیرق مذهب کشته شده اند. کتابی منتشر شده است تحت نام: "آیا خدا از زنان متنفر است؟" من هیچگاه از این زاویه به مساله نگاه نکرده ام. مذهب بنظرم یک ایدئولوژی مردسالار و زن ستیز است. اما من آتئیست هستم. آنهایی که بخدا اعتقاد دارند باید به این مساله فکر کنند: براستی خدا از زنان متنفر است !

مذهب زن را منشاء گناه و شیطانی میداند. به همین دلیل زنان باید تحت کنترل کامل و در غلاده قرار گیرند تا مردان به گناه وسوسه نشوند. اسلام این کنترل را به شکل حجاب و پوشاندن زن از سر تا پا تجویز کرده است. حجاب سمبل و ابزار بردگی زن و آپارتاید جنسی در جامعه تحت سلطه اسلام است. زنان بزرگسال مجاز هستند که حجاب و بردگی را انتخاب کنند، اما حجاب باید برای دختر بچه ها ممنوع شود. (در اینجا صدای کف زدن های شدید در سالن بلند شد همراه با صدای اعتراض تعدای زنان محجبه و تعدادی مرد) به آتش کشیدن زنان نافرمان، به اسم جادوگر در قرون وسطی و سنگسار کردن زنان به خاطر رابطه جنسی خارج از ازدواج، از یک جنس و برای مقابله با زنان نافرمان است.  
در این جلسه توسط مدافعین اسلامی صحبت های زیادی شد. اجازه دهید نکته ای را بگویم، محمد خود 9 زن داشت که آخرین آن یک دختر 9 ساله بود، (اگر این پدوفیلی نیست، نمیدانم پدوفیلی به چه چیز خطاب میشود.) مردان عادی مسلمان البته اجازه دارند که 4 زن رسمی و تا 100 صد زن صیغه داشته باشند. صیغه از 5 ثانیه تا 99 سال میتواند زمان داشته باشد. زنان صیغه ای هیچ حقی ندارند و بچه هایی که حاصل این رابطه هستند، بعنوان "حرامزاده"، از هر گونه حقی محرومند. این بچه ها تحت جمهوری اسلامی شناسنامه هم ندارند و از مدرسه محروم اند .

گفته شد هیچکدام از این حکومت های اسلامی، اسلامی واقعی نیستند. ایران، افغانستان، عربستان سعودی، سودان، سومالی ... باز هم اسم ببرم؟ من هم به آزادی بدون قید و شرط عقیده و بیان و به آزادی مذهب معتقدم. منتهی مذهب باید یک امر خصوصی باشد و در دولت و امور جامعه دخالت نکند. سکولاریسم یک شرط لازم سیاسی برای تامین حقوق زنان و برابری زن و مرد  است. سکولاریسم بمعنای جدایی دین از دولت، از قانونگذاری، آموزش و پرورش و هویت شهروندی امری است ضروری .

سخنرانی آذر ماجدی با استقبال بسیار گرم حاضرین در جلسه و البته با عصبانیت هواداران اسلام روبرو شد. پس از پایان جلسه تعداد بسیاری از دانشجویان و دیگر حاضرین در جلسه، از جمله اسلامی های مخالف نظرات آذر دور او جمع شدند و بحث گرمی در رابطه با نقش مذهب، اسلام بویژه و آزادی زن، آزادی ها علی العموم، وضعیت ایران در حال حاضر، آینده جنبش اعتراضی مردم در ایران و نقش آن در خاورمیانه، تاثیر سقوط جمهوری اسلامی بر جریانان اسلامی، رشد اسلامیست ها در اثر حرکات و سیاست های تروریستی دولت های آمریکا، اسرائیل و غرب، مساله دو قطب تروریسم و قطب مقابل هر دوی این دو قطب، قطب سوم درگرفت. بسیاری آدرس وب سایت سازمان آزادی زن را دریافت کردند تا بیشتر با آن آشنا شوند و تعدادی ابراز علاقه کردند که با سازمان همکاری کنند .

سازمان آزادی زن
27 ژانویه 2010