پيام به مردم آزاديخواه و انقلابى کردستان!

سياست اعدام را با جنبش توده اى ضد اعدام پاسخ دهيم!
نسرين رمضانعلى

 

رژيم اسلامى رژيم اعدام و سرکوب و کشتار دسته جمعى است. اين حکومت با قتل عام سرکار آمد٬ با زندان و شکنجه و اعدام به عمر منحوسش ادامه داد٬ و با تداوم همين سياست ميخواهد سرپا بماند. امروز که جهانيان صداى اعتراض و مبارزه انقلابى در سراسر ايران را را شنيدند٬ امروز که مردم تصميم گرفتند به اين دوران وحشت و جنايت پايان دهند٬ حکومت اسلامى در خيابانها و زندانها جنايت ميکند و وعده جنايت سهمگين ترى ميدهد. در تهران٬ اصفهان٬ اروميه٬ اهواز٬ کرمانشاه٬ سيستان و بلوچستان و هر گوشه ايران٬ جنايتکاران حرفه اى و بيدادگاههايشان برنامه قتل عام فرزندان ما و مخالفين سياسى را پيش ميبرند. جمهورى اسلامى تلاش دارد با سرکوب خونين مخالفين صداى اعتراض به سه دهه فقر و نابرابرى و تبعيض و ستم و اختناق و ارتجاع را درهم بکوبد. اما اين سياست دير زمانى است که شکست خورده و بايد آخرين تلاشهاى مذبوحانه اين حکومت مرتجع اسلامى را با قدرت درهم بشکنيم.

مردم آزاديخواه و انقلابى کردستان!
سياست اعدام رژيم اسلامى سياستى مختص مخالفين سياسى و فعالين مدنى در کردستان نيست. اين سياستى سراسرى است. براى خنثى کردن و شکست اين سياست بايد صداى ما مردم در کردستان با صداى مادران و خانواده هاى زندانيان سياسى و مردم مخالف حکومت اسلامى در سراسر ايران گره بخورد. بايد در هر سنگر مشخص حرف دل همه را بزنيم و حکومت را يکصدا مورد تهاجم قرار دهيم. بايد اعتراض ما مبشر الگوئى از همبستگى و همدردى و انقلابيگرى در سراسر ايران باشد. اين شرط پيشروى مبارزه ما و شرط تقويت جنبش سراسرى عليه اعدام و براى آزادى فورى کليه زندانيان سياسى است. مسئله را بايد در جامعيت آن ببينيم و پاسخى محکم و سر راست و توده اى به آن بدهيم. نبايد اجازه دهيم که در مبارزه براى آزادى زندانيان سياسى و مقابله با سياست اعدام٬ چه توسط حکومت مرتجع اسلامى و چه توسط جريانات تنگ نظر٬ هر گونه شکافى ايجاد شود.

دعوت و فراخوان من اينست که کليه فعالين سياسى٬ اجتماعى و مدنى٬ خانواده هاى زندانيان سياسى٬ جوانان و زنان مبارز٬ در صفى واحد و هماهنگ بميدان بيايند. حرف ما بايد ساده و روشن و بدون تفسير باشد. فرزندان ما را آزاد کنيد! زندانيان سياسى را آزاد کنيد! احکام صادره بايد لغو شود! مجازات اعدام بايد فورا لغو شود!

من مردم آزاديخواه و انقلابى کردستان٬ جريانات سياسى٬ فعالين اجتماعى٬ وکلا و کانونهاى فرهنگى و سياسى٬ و نهادهاى مختلف را دعوت ميکنم که در جنبش اعتراضى سراسرى عليه اعدام زندانيان سياسى سهم ايفا کنند. فرصت تنگ است و هر روز عزيزى را به سلول اعدام ميبرند. قصابان اسلامى دشنه هايشان را تيز کردند و آخرين تلاشهايشان را براى بقا ميکنند. نگذاريم بقاى ننگين جمهورى اسلامى روى دوش قتل عام زندانيان سياسى و مخالفين صورت گيرد. با مبارزه سراسرى و متحد و توده اى سياست ارتجاعى اعدام را درهم بشکنيم.

نسرين رمضانعلى
٢٠ ديماه ١٣٨٨