کارگران شرکت فرا دانش
سنوات و مرخصی های پرداخت نشده!

بنا به خبر دريافتى٬ هم اکنون با گذشت 7 ما ه از سال  بیش از 100 نفر از کارگران شرکت فرادانش موفق به دریافت مبالغ سنوات و مرخصی های استفاده نشده خود آن هم مربوط به سال پیش نشده اند. طباطبائی سرمایه دار بزرگ و مدیر فرا دانش بارها در جواب اعتراض کارگران گفته است: خیالتان راحت باشد٬ پولهای شما در سیستم اداری ما محفوظ است! و توجيهات ديگر...

یکی از کارگران میگفت: ما نیازی به وکیل و قیم برای نگه داری از حداقل دستمزدهای ناچیزمان نداریم. آن هم  دستمزدهای ناچیزى که هم اکنون خانواده های ما برای گذران روزانه از اجاره خانه گرفته تا هزار بدبختی دیگر به آن محتاجند .

البته منظور منظور جناب نامحترم طباطبائی از محفوظ بودن دستمزدهای پرداخت نشده کارگران چیزی دیگریست. محفوظ بودن دستمزدهای بالا کشیده شده کارگران یعنی انباشته شدن حسابهای بانکی و شکمهای فربه حضرات برای دلالی و سود آوری بیشتر. آن هم به بهای تحمیل فقر و گرسنگی هر چه بیشتر به زندگی کارگران و خانواده های محرومشان !

شرکت فرادانش با بیش از 100 کارگر قراردادی سفید امضا، با قراردادهای یک طرفه و دستمزدهای 264 هزار تومانی٬ کارش کنترل کیفیت برخی از محصولات سایپا و ایران خودرو است. دفتر مرکزی شرکت واقع در خیابان نجات الهی تهران و عمدتا کارگران این شرکت در بخشهای صنعتی مختلف سایپا و ایران خودرو مشغول به کارند .

 

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونیسم کارگرى

 ۶ آبان ١٣٨٨ – ٢٨ اکتبر ۲۰۰۹