اولين قدم آزادی درگرو سرنگونی جمهوری اسلامی است!
صادق امير رحمانى

آیا واقعا مردم ایران، بخصوص جوانان در پی رای خود به خیابانها آمدند؟ آيا این جانفشانی ها و مقاومت در برابر گلوله و باتوم و فشار نیروهای وحشی رژیم اسلامی جهت پس گیری رای از رژیم سرکوبی بود که سی سال است انسانیت را زیر سوال برده است؟ آيا آنها می خواستند بر سی سال اختناق و سرکوب و فشار صحه بگذارند؟ نه٬ مردم این حکومت وحشی و خونخوار را که از دستگیری و تجاوز و اعدام نیز ابا ندارد نمی خواهند.

شعارهای مردم در تحولات ایران در چند ماهه ی اخیر نشان داد که مردم خواستار سرنگونی اسلام سیاسی هستند. زنان خواهان برابری حقیقی و حقوقی و جوانان خواهان آزادی واقعی هستند. اکثريت  مردم رفاه و عدالت می خواهند. آنجه که سالیان متمادی است در پی آن هستند٬ هر بار به بهانه های گوناگون مثل روز زن، روز دانشجو و روز کارگر و هرجا که فرصتی برای بلند کردن فریاد خود پیدا کرده اند ، یک صدا فریاد برابری و آزادیخواهی سر داده اند . مطالبات به حق و منطقی مردم از جمهوری اسلامی لرزه به تن و پیکره رژیمی انداخت که پایه هایش را بر زور بنا کرده و اینبار نیز فکر میکند با استفاده از نیروهای سرکوب و فشار مزدوران خود میتواند مردم را ساکت کند. اما باید بداند که سرکوب و ستم این رژیم ددمنش عليه آزاديخواهان هر روز  بیشتر سست و ناپایدار می گردد .

ما همه خواهان آزادی، برابری و رفاه هستیم. ما می خواهیم در تعيين سرنوشت حال و آینده خویش سهیم باشیم. قرار نیست این آخوندها و سرمايه داران مفتخور بیش از این ثروت جامعه را به تاراج برده و آنرا در بانک های خارج کشور انبار کنند. قرار نيست بيش از اين برای ریشه دار کردن تروريسم اسلامى و واپس گرای خود در جهان، از جيب کارگران خرج کنند. جمهورى اسلامى میخواهد با خوراندن یک مشت خرافات مردم را در بی خبری و عقب ماندگی نگه دارد. اما همه ميبينند که شکست خوردندو موفق نشدند !

جوانانی که به خیابانها آمدند همان هائی هستند که در مدارس اسلامی همین رژیم استبدادی بزرگ شدند و سالها درس خشونت و جنگ و دشمنی آموختند. اما حالا همین جوانان هستند که علیه دشمن واقعی خود یعنی جمهورى آدمکش اسلامی ایستاده اند . زنانی که برای اعتراض به خیابانها آمدند، همانهائی هستند که سالیان سال به بهانه مصونیت حجاب اجباری بر سر آنان گذاشتند و عقب ماندگی و اختناق را به آنان حقنه کرده اند . اما کدام مصونیت؟ مصونیت از چه؟  در جائى که زنان و دختران، فقط بخاطر ابراز عقیده و مطالبه حق برابر در جامعه٬ مورد تجاوز مزدوران حکومت اسلام قرار گرفته و یا اعدام شده اند٬ آیا باز هم حجاب مصونیت است!؟ مصونیت مردم، مصونیت جامعه٬ در گرو نابودی جمهوری اسلامی است و بس . حجاب پوششی است که رژیم میخواهد بر بی عدالتی و اختناق حاکم بر جامعه بکشد تا خود مصون بماند. اما این پوشش که تحت عنوان اسلام سایه ی سیاه خود را بر جامعه  ایران گسترده به دست مردم ایران دریده شده و اين يعنى حکومت اسلام سیاسی سرنگون خواهد شد. چپاول سرمایه هائی که متعلق به مردم است در جهت تقویت اسلام و تروریسم در جهان و منطقه به سود کیست؟

فقر، اعتیاد، فحشا٬ ایدز و هزاران نابسامانی و نا هنجاریهای دیگر در جامعه ظاهرا موضوع قابل بحث و مطرح و اساسی جامعه نیست! بلکه براى اين جانيان ساختن بمب اتمى٬ صدور اسلام و تروريسم٬ و راه اندازی جنگ و خشونت مسئله است. چون با آن ميتوانند در دنيا قلدرى کنند. روشی که سردمداران رژیم مرتجع جمهوری اسلامى در پیش گرفته اند٬ بجز نابود کردن مردم و منزوی کردن جامعه هیچ نتیجه ای ندارد. آنها ميخواهند بمانند و مردم ميخواهند بروند. اولين قدم آزادی در گرو سرنگونی کامل اين رژيم است. *