یورش به فعالین کارگری، شلاق و شکنجه جنایت است!

یدالله مرادی، حبیب الاه کانی، عباس اندریانی، فارس گویلی، خالد سواری، طیب ملایی، طیب چتانی، محی الدین رجبی، اقبال لطیفی، صدیق سبحانی، صدیق امجدی این 11 نفر انسان مبارز و آزادیخواه، این انسانهای برابری طلب و شریف، این رهبران و پیشاهنگان جنبش کارگری از جانب بیدادگاهای سرکوب و سانسور جمهوری اسلامی در سنندج به جرم اغتشاش و شورش و یاغی گری علیه حکومت سرمایه داران!! به جرم برگزاری مراسم  اول مه روزجهانی کارگر، به جرم کیفر خواست علیه نظم ظالمانه سرمایه و مزدورانش و ... به حبس تعزیری و شلاق !!! محکوم شده اند!
چه حکم مسخره و چه خیال باطلی، آدم کشان حرفه ای، درمانده و بحران زده جمهوری اسلامی وحشت زده از سرنگونی و اعتراض طبقه کارگر، بدنبال دستیابی و احیای عظمت پوشالی از دست رفته دهه 1360 خود می گردند. چوبه های دار را برپا کرده اند، یک روز اراذل و اوباش را میزنند، یک روز یورش سراسری و ارتجاعی را به زنان آغاز می کنند، یک روز برای جوانان خط و نشان می کشند، یک روز از سر وحشت و استیصال برای رهبران کارگری احکام شلاق صادر می کنند، در جایی میادین غیر انسانی و وحشتناک سنگسار را بر پا میدارند و... همه اینها و بسیاری نا گفته های دیگر تنها بیانگر ویژگی و شاخص و ماهیت وحشت زده و هراسان رو به مرگ جمهوری اسلامی سرمایه داران است. در اینجا باید به حضرات مجرم و قاتل و دزد گفت آن روزها که  بهترین فرزندان این مردم را دسته دسته به جوخه های اعدام می سپردید دیگر سپری شده است. آن روزها که با وقاحت و وحشیگری سنگسار میکردید تاریخ مصرفش مدتهاست سپری شده است. آن روزها که زنان و جوانان را طبق قوانین ارتجاعی و قرون وسطی ای اسلام به شلاق می بستید دیگر گذشته است و آن روزها که فقط به خاطر داشتن یک اعلامیه انسانی را بی محابا اعدام می کردید تمام شده است. دیگر آن روزها باز نخواهند گشت، خود شما هم مدتهاست که مرگتان فرا رسیده است. امروز روز قیام و اعتراض و تغییر انقلابی است. امروز دیگر روز جوانان، زنان و صفوف به هم فشرده دهها میلیونی انسانهای آزادیخواه و برابری طلبی است که از اسلام و گنداب سرمایه داری به جان آمده اند و خواهان یک زندگی مرفه و شاد و آزاد  بدور از تبعیض طبقاتی و احکام پوسیده و ارتجاعی دین اسلامند. این مردم سیل خروشانی هستند که به کمتر از یک زندگی در شان انسان رضایت نخواهند داد و هیچ نیروی پوسیده و ارتجاعی قادر به کنترل آنان نیست!
ما جوانان آزادیخواه قویا احکام شلاق و زندان برای رهبران کارگری سنندج را محکوم کرده و این اقدام ارتجاعی حکومت را مستقیما تعرض و توهین به کل جنبش کارگری میدانیم که باید جوابی در خور و شایسته بگیرد!!! این جنایت و توهین به همه ارزشهای انسانی است! ما خواهان لغو فوری و بی قید و شرط این احکام غیرانسانی هستیم! ما خواهان آزادی فوری محمود صالحی، منصور اسانلو و همه رهبران در بند جنبش کارگری هستیم! حق تشکل و اعتصاب، حق برپایی مجامع عمومی، برگزاری جشن اول مه حق مسلم ماست!

جوانان و همه مردم آزادیخواه کرمانشاه!
18مرداد روز ماست. جنبش عظیم کارگری جهانی از اروپا تا آمریکا اعلام داشته اند در این روز برای آزادی محمود صالحی، منصوراسانلو و همه رهبران در بند کارگری در ایران و در محکومیت جمهوری اسلامی دست به اعتراض میزنند. فعالین و رهبران پیشرو کارگری در سنندج این روز را تعطیل عمومی اعلام کرده اند. ما جوانان آزادیخواه مصرانه از شما می خواهیم به این اعتراض سراسری بپیوندید. در 18مرداد شهر کرمانشاه باید به تعطیلی کشیده شود، حتی اگر 1 ساعت هم دست از کار بکشیم این مهم است. باید کار را تعطیل کرد و دسته جمعی در برابر مراکز حکومتی برای ازادی رهبران کارگری تجمع و اعتراض کنیم. باید از شرف و انسانیت خود دفاع کنیم! باید بپا خیزیم!

زندانی سیاسی آزاد باید گردد!
زنده باد آزادی، زنده باد برابری!
مرگ بر جمهوری اسلامی!

(جوانان ازادیخواه کرمانشاه )15/5/86