خبرهای رسیده از منابع کارگری در تبریز

طبق خبرهای رسیده از منابع کارگری در تبریز، آقای محمد جراحی، از اعضاء فعال سندیکای کارگران نقاش و تزئینات ساختمانی و کمیته پیگیری ایجاد تشکل های آزاد کارگری در شهر تبریز بازداشت شده است.
رفقای ایشان احتمال می دهند که این بازداشت به علت فعالیت های آقای جراحی برای برپایی مراسم همبستگی جهانی با کارگران زندانی و محکومیت احکام سنگین برای فعالان کارگری بوده است.

جزئیات بازداشت و خبرهای تکمیلی متعاقباً ارسال خواهد شد.