9 آگوست روز همبستگی برای آزادی فعالین کارگری!
روز مقابله با مجازات اعدام، روز تلاش براى آزادى زندانيان سياسى!


"کمپين فعالين جنبش کارگری در خارج از کشور"، متشکل از کميته ها و نهادهای همبستگی کارگری در کشورهای مختلف، 4 تا 11 آگوست 2007 را بعنوان هفته حمايت از جنبش کارگری ايران اعلام نموده اند. در عين حال، کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری (ITUC ) و فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل (ITF ) 9 آگوست  را روز بين المللی اقدام در همبستگی با کارگران ايران اعلام نموده اند.
در روز نهم اگوست، در همراهى با فراخوان اتحاديه هاى كارگرى در دفاع از طبقه كارگر ايران و با خواست آزادى فورى منصور اسانلو و محمود صالحى ، بختیار رحیمی و کلیه فعالین کارگری اكسيونى در مركز شهر گوتنبرگ سازمان داده شده است.
حزب اتحاد کمونیسم کارگری از همه سازمانها ، نهادها ، شخصيتها و مردم آزادیخواه دعوت ميكند در برپايى يك نمايش با شكوه همبستگى كارگرى در اين اكسيون شرکت نمايند.

 9 آگوست را به روزی برای آزادی رهبران کارگری و کلیه زندانیان سیاسی، به روزی برای عقب راندن رژیم زندان و سنگسار و به یک روزهمبستگی شورانگیز جهانی تبدیل کنیم. در اين روز عليه مجازات اعدام و براى آزادى  بيقيد و شرط کليه زندانيان سياسى متحدانه به ميدان بياييد!

 

زمان : 9 آگوست ساعت 16 تا  18
 مکان : برنز پارکن (Bruns Parken )   

زنده باید همبستگی بین المللی کارگری !
مرگ بر جمهوری اسلامی !
زنده باد جمهوری سوسیالیستی !
تشکیلات گوتنبرگ حزب اتحاد کمونیسم کارگری

2 آگوست 2007