اعتصاب کارگران شهرداری تهران

به گزارش کامیار آزادمهر، کارگران شهرداری تهران از چهارشنبه هفته گذشته 10 مرداد در اعتراض به وضع نابسامان خود دست به اعتصاب سراسری زده و از جمع آوری ذباله از سطح شهر خودداری کردند. این اعتصاب پس از 4 روز ظهر روز شنبه 13 مرداد شکسته شد ولی امکان از سرگیری اعتصاب وجود دارد. در این چند روز چهره  شهر کاملاً به هم ریخته شده و در کنار هر سطل تلی از ذباله جمع شده بود.