در اعتراض به تداوم بازداشت محمود صالحی، منصور اسانلو و صدور احکام قرون وسطایی شلاق و زندان دست به اعتراض بزنیم

 

کارگران و مردم آزادیخواه!

 
امروز مورخه 14/5/1386 احکام 11 نفر از کارگران بازداشت شده در مراسم اول ماه مه سنندج به نامهای خالد سواری، اقبال لطيفي، يدالله مرادي، طیب ملائی، فارس گویلیان، صدیق امجدی، حبیب الله کله کانی، محی الدین رجبی، طیب چتانی، صدیق صبحانی و  عباس اندریاری صادر شد. بر طبق این احکام این کارگران هر کدام به 91 روز زندان و 10 ضربه شلاق تعزیری محکوم شده اند.

 صدور چنین احکامی برای 11 نفر از کارگران بازداشت شده در مراسم اول ماه مه سنندج در شرایطی که طبقه کارگر جهانی در تب و تاب اعتراض به تداوم بازداشت محمود صالحی و منصور اسالو بسر می برد، یک دهن کجی آشکار به میلیونها کارگری است که در سرتاسر جهان خواهان آزادی این دو نفر و پایان دادن به تعقیب و بازداشت رهبران کارگری هستند.

این وضعیت و صدور احکام قرون وسطایی شلاق و زندان برای کارگرانی که از تولید ثروت و نعمت در جامعه  چیزی جز فقر و فلاکت پایان ناپذیر  سهم شان نبوده است حکایت از تحمیل شرایطی بس برده وارتر بر کارگران از سوی سرمایه داری ایران دارد.

 سرکوب وحشیانه این کارگران با گاز فلفل و باتوم و به زندان افکندن آنان به مدت ده روز،  عطش دشمنان طبقه کارگر  را فرو ننشانده است و آنان با صدور احکام قرون وسطایی زندان و شلاق برای این کارگران  در پی آن هستند تا همچون دوران برده داری آشکارا غل و زنجیر بر گردن تولید کنندگان ثروت در جامعه بیاندازند تا آز و طمع سیری ناپذیر خود را بیش از پیش فرو نشانند.

 

کارگران و مردم آزادیخواه!

نباید به این وضعیت تن داد، نباید گذاشت محمود و منصور در زندان مانده و احکام صادره در مورد 11 نفر از کارگران در شهر سنندج به اجرا در بیاید، پیکر کارگران سنندجی و خانواده هایشان  از اخراج، از دستمزدهای زیر خط فقر و عدم پرداخت این دستمزدها و کل ظلم و ستم نظام ضد انسانی سرمایه داری در هم خمیده و دشمنان شلاق بدست طبقه کارگر در کمال شقاوت و بی رحمی در پی وارد کردن ضربات تازیانه بر پیکر از فقر در هم خمیده این کارگران است.

اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار با تمام توان این اجازه را به دشمنان طبقه کارگر نخواهد داد تا ضربات شلاقف بر تن از فقر در هم خمیده هم طبقه ای هایمان در سنندج فرود آید، ما کارگران در اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار این اجازه را نخواهیم داد تا محمود صالحی با تنی رنجور جان خود را در زندان از دست بدهد، کارگران شاهو، پرریس و نساجی کردستان از یاد نبرده اند که چگونه محمود خود را در حمایت از آنان به سنندج می رساند، ما اعضای اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار  محمود و منصور و 11 نفر از هم طبقه ای هایمان را در قبال تازیانه و زندان دشمنان طبقه کارگر تنها نخواهیم گذاشت.

 ما از شما هم طبقه ای های خود  و تمامی مردم آزادیخواه نیز در سرتاسر ایران میخواهیم تا در اعتراض به تداوم بازداشت محمود و منصور و احکام قرون وسطایی صادر شده بر علیه کارگران، به هر نحو ممکن در روز 18 مرداد به اعتراض جهانی کارگران بپیوندید تا با اتکا به قدرت متحدانه خود اجازه ندهیم بیش از اینها زندگی و حق حیات ما کارگران و عموم مردم را در ایران به تباهی بکشانند.

 

زنده باد همبستگی کارگری

اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار 14/5/1386

www.ettehade.com

k.ekhraji@gmail.com

رونوشت به:
کنفدراسیون اتحادیه جهانی (آی تی یو سی )، فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل (آی تی اف) و تمامی سازمانهای کارگری در سرتاسر دنیا