دوستان کارگر
 
كنفدراسيون جهاني اتحاديه هاي كارگري (    ( ITUCوفدراسيون جهاني كارگران حمل و نقل (ITF ) در فراخوان مشترك به تمامي اتحاديه ها وشعبات تابعه خود در سراسر جهان ، روز 9 اوت 2007 (18 مرداد )  را به عنوان روز اقدام جهاني براي آزادي منصور اسانلو و محمود  صالحي اعلام كردند .
          
کارگران ایران خودرو از اقدام جهاني براي آزادي فوري و بدون قيد و شرط  منصور اسانلو و محمود  صالحي حمايت مي كنند و ضمن شركت فعالانه در اين اقدام جهاني روز 18 مرداد از كارگران و فعالين و تشكلهاي كارگري مي خواهند هر چه فعالتر در اين اعتراض شركت نمايند.   
جمعی از کارگران ایران خودرو
kcokar@yahoo.com