برگرفته از سایت شورا
نامه اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار ایران و کارگران بازداشت شده در مراسم اول ماه مه سنندج:
به جناب آقای گای رایدر رئیس آی تی یو سی

با درود و احترامات فراوان
جناب گای رایدر،  این نامه را ما در شرایطی برای شما می نویسیم که کنفدراسیون شما به اتفاق آی تی اف، فراخوانی را در یک سطح بین المللی برای آزادی محمود صالحی و منصور اسالو در روز نهم آگوست صادر کرده است، ما بسیار ناراحتیم که به اطلاع شما برسانیم که مقامات قضایی دولت جمهوری اسلامی دقیقا  4 روز مانده به نهم آگوست، در یک بی تفاوتی آشکار و آزار دهنده، تحت شرایطی که کارگران جهان اعلام کرده اند به تداوم بازداشت محمود و منصور اعتراض خواهند کرد، همزمان، برای یازده نفر از کارگران شرکت کننده در مراسم اول ماه مه در شهر سنندج حکم  91 روز زندان و حکم قرون وسطایی  10 ضربه تازیانه تعزیری صادر کرده و به آنان ابلاغ میکنند.(متن احکام صادره ضمیمه این نامه است)

صدور چنین احکامی آنهم در چنین شرایطی به نظر ما از سویی حکایت از عزم و اراده مقامات دولت جمهوری اسلامی برای پایمال کردن بدیهی ترین حقوق کارگران به هر ترتیب و قیمتی دارد و از سوی دیگر بدنبال آنست تا با ایجاد جو رعب و وحشت فضا را برای اعتراض کارگران در روز نهم آگوست در ایران تنگ تر کرده و زمینه دستگیریهای هر چه بیشتری را فراهم آورد. به همین دلیل ما از شما تقاضا داریم  تا راسا در طی همین دو روز باقی مانده به نهم آگوست این مسئله را به اطلاع اتحادیه های کارگری که برای اعتراض در این روز اعلام آمادگی کرده اند برسانید،  باشد که با انعکاس این خبر و اعتراضی گسترده تر قادر شویم با اراده طبقه کارگر جهانی نقطه پایانی بر بی حقوقی مطلق کارگران در ایران بگذاریم.

 با احترامات فراوان
اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار ایران و کارگران بازداشت شده در مراسم اول ماه مه سنندج:

 1- یدالله مرادی کارگر اخراجی نساجی کردستان 2- خالد سواری کارگر کارخانه شاهو 3- حبیب الله کله کانی کارگر بازنشسته کارخانه شاهو 4- فارس گویلیان کارگر مکانیک 5- صدیق امجدی کارگر اخراجی نساجی کردستان 6- صدیق صبحانی کارگر نساجی کردستان 7- عباس اندریاری کارگر 8- محی الدین رجبی کارگر اخراجی نساجی کردستان 9- طیب ملائی کارگر جوشکار 10- طیب چتانی کارگر کارخانه پرریس 11- اقبال لطیفی کارگر اخراجی نساجی کردستان

اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار ایران و کارگران بازداشت شده در مراسم اول ماه مه سنندج:

16/5/1386

 
ضمیمه: متن کامل احکام صادر شده

در این پرونده حسب کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سنندج به شماره و تاریخ 1037 – 26/2/1386 آقایان: خالد سواری - اقبال لطيفي – يدالله مرادي – طیب ملائی – فارس گویلیان - صدیق امجدی - حبیب الله کلکانی - محی الدین رجبی - طیب چتانی -   صدیق صبحانی و  عباس اندریاری متهم هستند به اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمع غیر قانونی و ایجاد حرکات غیر متعارف و جنجال و هیاهو که اتهام موصوف حسب گزارش مرجع انتظامی و تحقیقات انجام گرفته ضابطین به امر مقامات قضایی دستگیری متهمین در حال تجمع و مدافعات غیر واقعی متهمین و سایر قرائن موجود در پرونده محرز است و مستند به ماده 618 از قانون مجازات اسلامی هر یک از متهمین ردیف اول تا یازدهم به تحمل 91 روز حبس و 10 ضربه شلاق تعزیری محکوم میگردند.

رای صادره در خصوص متهمین ردیف اول تا دهم حضوری محسوب و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان و متهم ردیف یازدهم غیابی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ واقعی قابل اعتراض در این دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان می باشد.

 

دادسرای شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی سنندج

 
نامه انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه    

به: کنفدراسیون بین المللی اتحادیه کارگری( ITUC ) و فدراسیون  بین المللی حمل ونقل  ITF

در حالیکه دو اتحادیه کارگری بین المللی برای آزادی دو فعال کارگری ایران که جرمی جزء دفاع از حقوق انسانی و تلاش برای دست یابی به ابتدائی ترین حقوق کارگری خود مرتکب نشده اند   فراخوان به اقدام بین المللی می دهد و روز 18 مرداد را به این منظور تعیین    کرده اند مقامات قضائی شهر سنندج در مقابله با حمایت میلیونها کارگر در سراسر جهان از مبارزات کارگران ایران اقدام به صدور احکام زندان و شلاق برای 11 نفر از کارگران به نامهای  خالد سواری - اقبال لطيفي – يدالله مرادي – طیب ملائی – فارس گویلیان - صدیق امجدی - حبیب الله کلکانی - محی الدین رجبی - طیب چتانی -   صدیق صبحانی و  عباس اندریاری که در مراسم روز جهانی کارگر 86 شرکت کرده اند، می کند و دو نفر دیگر نیز به نامهای شیث امانی و صدیق کریمی به همین جرم در انتظار صدور حکم می باشند. در ابتدای قرن بیست و یکم به این حد تحقیر و تنزل دادن شأن انسان غیر قابل تحمل است.  گرچه اذیت و آزار و زندانی کردن انسان به جرم مطالبه حقوق انسانی در عصر حاضر عملی ضد انسانیست اما بدتر از آن شلاق زدن کارگر به جرم شرکت در مراسم روز جهانی کارگر است. حکم شلاق مربوط به دوران برده داری و قرون وسطاست که در قرن بیست و یکم در واکنش به حرکتی جهانی  در ایران صادر می شود. چنین حرکتی  بی اعتنائی و دهن کجی به خواست طبقه کارگر در سراسر جهان است.

 همانطور که می دانید کوچکترین اعتراض و مطالبات کارگران در ایران با زندان و شلاق پاسخ می گیرد. ما نمی توانیم به تنهائی از شدت خفقان و سرکوب بر زندگی خود بکاهیم و شدیدا به اقدامات و حمایتهای شما نیازمندیم.

 
با احترامات فراوان منتظر حمایتهای جدی تر شما هستیم

انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه         15/5/1386