نامه دبیر کل اتحادیه کار در ایتالیا به احمدی نژاد

از:
دبیر کل اتحادیۀ کار ایتالیا
00187 رم، خیابان لوکولو، شمارۀ 6
تلفن 47531  تلکس  622425

به :                                                                               
آقای محمود احمدی نژاد                                     
رئیس جمهور
ریاست جمهوری
خیابان فلسطین، تقاطع آذربایجان
تهران
جمهوری اسلامی ایران

 

آقای رئیس جمهور
از جانب اتحادیۀ کار ایتالیا، که نمایندۀ 1900000 کارگردر ایتالیا است، ما قویاََ بازداشت منصور اسانلو رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد را محکوم می کنیم.
ما از طریق سندیکای کارگران شرکت واحد مطلع شدیم که رئیس این شرکت در تاریخ دهم ژوئیه توسط مهاجمان ناشناس در یک اتوبوس شرکت واحد به شدت مورد ضرب وشتم قرار گرفت و ربوده شد.  خانوادۀ او تنها روز 12 ژوئیه خبریافت که او در زندان اوین نگهداری می شود.
با توجه به سابقۀ آزار و تعقیب آقای اسانلو ما براین باوریم که دلیل بازداشت او فعالیت های سندیکائی اش است که این امر از نظر حقوق بین المللی غیر قابل قبول است.
جمهوری اسلامی ایران به دلیل عضویتش در سازمان بین المللی کار موظف به رعایت اصول بنیادی این سازمان از جمله اصل آزادی تشکل است.  ما مطلع شدیم که وزارت کار شما بارها به کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری که ما عضو آن هستیم اطمینان داده است که متعهد به حقوق کارگران و گفتگو با جنبش اتحادیه ای بین المللی است.
ما  ُمصرّاَ از دولت شما می خواهیم آزادی فوری وبی قید وشرط آقای اسانلو را تضمین کند.

ارادتمند
لوئیجی آنجه لتی
دبیر کل
10-7-2007

 ترجمه و تكثير: اتحاد بين المللي در حمايت از كارگران در ايران
info@workers-iran.org or alliance@workers-iran.org.
www.workers-iran.org
http://www.etehadbinalmelali.com/INDEXI.htm