تظاهرات در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ايران در اتاوا

جهت آزادی بدون قيد و شرط و فوری منصور اسانلو و محمود صالحی

زمان: پنجشنبه، ٩ اگوست ٢٠٠٧ ساعت ٣٠:١٢ تا ٢ بعدازظهر

مکان: ۲۴۵ Metcalfe St. Ottawa

 

جمهوری اسلامی ايران سرکوب فعالين جنبشهای اجتماعی را باز هم به شديترين وجهی در دستور کار قرار داده است. فعالين جنبش کارگری ايران بی وقفه تحت تعقيب و سرکوب قرار دارند. محمود صالحی فعال سرشناس جنبش کارگری را با وجود وضعيت بسيار وخيم جسمانی در زندان نگهداشته و حتا از مداوای او جلوگيری می کنند. منصور اسانلو رئيس هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه را در ملا عام و با خشونت تمام می ربايند. کارگران شرکت کننده در مراسم روز جهانی کارگر امسال در سنندج را دادگاهی کرده اند. معلمين و همچنين فعالين جنبش زنان و دانشجويان مبارز را دستگير، دادگاهی و زندانی نموده اند.

"کمپين فعالين جنبش کارگری در خارج از کشور"، متشکل از کميته ها و نهادهای همبستگی کارگری در کشورهای مختلف، ٤ تا ١١ آگوست ٢٠٠٧ را بعنوان هفته حمايت از جنبش کارگری ايران اعلام نموده اند. در عين حال، کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری (ITUC ) و فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل (ITF ) ٩ آگوست ٢٠٠٧ را روز بين المللی اقدام در همبستگی با کارگران ايران اعلام نموده اند. لذا بدينوسيله از تمامی مدافعين حقوق کارگران و ساير فعالين اجتماعی در کانادا دعوت می کنيم به حمايت و پشتيبانی از فعالين کارگری ايران برخيزيم و در اکسيون اعترضی در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در اتاوا در تاريخ ٩ اگوست شرکت نماييم!

آزادی فوری و بی قيد و شرط محمود صالحی و منصور اسانلو و توقف هرگونه اذيت و آزار و پيگيری قضايی فعالين کارگری و ساير فعالين اجتماعی خواست فوری ماست. جهت اطلاعات بيشتر و يا آگاهی از امکانات سفر به اتاوا از تورنتو با شماره تلفنهای  ٩٩٧٢٩٤٥ -٤١٦ و ٣٨٨٤٥٩٥-٤١٦ و يا با آدرس اينترنتی info@workers-iran.org تماس حاصل نماييد.

 

کميته حمايت از کارگران ايران- تورنتو

اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران- کانادا