همبستگی با "روز بین المللی برای اقدام" ( اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار )

از: اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار

به: کنفدراسیون اتحادیه جهانی و فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل

موضوع: همبستگی با "روز بین المللی برای اقدام"

با درودهای فراوان

دوستان گرامی

اعلام "روز بین المللی برای اقدام" در همبستگی با کارگران ایران برای آزادی محمود صالحی و منصور اسالو و تلاش قاطعانه شما در یک بعد وسیع بین المللی در حمایت از کارگران ایران،  مایه خشنودی و قوت قلبی است برای ما کارگران در ایران.

تداوم بازداشت محمود صالحی با وجود وضعیت جسمانی وخیم و ربودن و زندانی کردن منصور اسالو در حالی است که در روز 19 و 23 تیر ماه 1386 شیث امانی رئیس هیئت مدیره، خالد سواری  نایب رئیس هیئت مدیره و صدیق کریمی عضو هیئت مدیره اتحادیه ما  و همچنین 10 نفر دیگر از کارگران شرکت کننده در مراسم اول ماه مه امسال در سنندج مورد محاکمه قرار گرفته و قرار است احکام آنان نیز بزودی صادر شود.

اعلام "روز بین المللی برای اقدام" در همبستگی با کارگران ایران، در شرایطی  که دولت ایران با توجه به شواهد موجود (که فوقا اشاره مختصری به آن شد)  اقدامات خود را در ماههای اخیر بر علیه رهبران و فعالین کارگری تشدید کرده است، برای ما کارگران در ایران از اهمیت بسیار بالا و حیاتی بر خوردار است. ما دست شما دوستان گرامی را در کنفدراسیون اتحادیه جهانی و فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل به گرمی می فشاریم و بدینوسیله ضمن قدردانی صمیمانه از اقدامات قاطعانه شما، اعلام میداریم که در صورت تداوم بازداشت محمود صالحی و منصور اسالو تا روز  نهم آگوست، در این روز در کنار شما و همگام با طبقه کارگر جهانی، اعتراض خود را نسبت به تداوم بازداشت محمود صالحی و منصور اسالو به نحو مقتضی  ابراز خواهیم داشت.

 

با احترامات فراوان

اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار 5/5/1386

www.ettehade.com

k.ekhraji@gmail.com
http://www.ettehade.com/Contents/News/261.htm