از "روز بین الملی برای اقدام" حمایت میکنیم!

ما همواره به حمایتهای بی دریغ هم طبقه ای هایمان پشت بسته و با امید به اینکه در مبارزات حق طلبانه نیروئی به عظمت یک طبقه جهانی پشت سر داریم که ما را تنها نخواهند گذاشت مصمانه بر احقاق حقوق خود اصرار داریم . ما پیشرویهای تاکنونی خود را مدیون اتحاد و همبستگی جهانی طبقه کارگر می دانیم و تأکید داریم برای موفقیتهای بیشتر نیاز به هر چه گسترده تر شدن این گونه حمایتها هست.

ما از فراخوان آی تی یوسی و آی تی اف به منظور اقدام جهانی برای آزادی محمود صالحی و منصور اسانلو در روز 18 مرداد قویا حمایت می کنیم و این اقدام را گام اساسی دیگری در جهت امیدوار تر کردن کارگران ایران برای پیگیری مطالباتشان می دانیم .

 

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه      7/5/1386