دومین بیانیه "کمپین فعالین جنبش کارگری ایران در خارج از کشور"
اقدام همبستگی بین المللی جهت آزادی بدون قید و شرط منصور اسانلو و محمود صالحی

 

به دنبال اعلام هفته کاررار مشترک (4 تا 11 آکوست) از طرف ما، کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری "آی تی یو سی" و فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری حمل و نقل "آی تی اف"، طی یک اطلاعیه مشترک روز پنجشنبه 9 آگوست را روز اقدام همبستگی بین المللی برای آزادی محمود صالحی و منصور اسانلو اعلام کرده اند.

لذا از تمامی افراد ، سازمانها، احزاب و نیروهای مترقی و مدافع منافع کارگران انتظار داریم که ضمن اعلام حمایت از این اقدام، با برنامه ریزی مشترک در کشورهای محل سکونت در روزپنجشنبه 9 آگوست دوهزار و هفت یک آکسیون مشترک را در دستو کار جمعی خویش قرار داده و مشترکآ خواهان آزادی بدون قید و شرط محمود صالحی ، منصور اسانلو، عدم پیگیری قضایی و لغو احکام فعالین کارگری و سایر فعالین اجتماعی شویم.

زمان برگزاری کارزار مشترک بین المللی روزپنجشنبه 9 آگوست 2007 می باشد

کمپین فعالین جنبش کارگری ایران در خارج از کشور

کمیته همبستگی با کارگران ایران- استرالیا

کمیته حمایت از کارگران ایران- تورنتو کانادا

انجمن همبستگی با کارگران ایران – نروژ

جمعی از کارگران پیشرو تبعیدی – سوئیس

کمیته همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران – فرانسه

کانون همبستگی با کارگران ایران – کلن

کانون همبستگی با کارگری ایران – فرانکفورت و حومه

کانون همبستگی با جنبش کارگری ایران – هانوفر

کمیته همبستگی با کارگران ایران- هامبورگ

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

31-7-2007