بیانیه ی کمیته هماهنگی در ارتباط با بازداشت بختیار رحیمی و دیگر فعالین جنبش کارگری و دانشجویی

سرمایه داري نمی تواند با بازداشت فعالین کارگری حرکت
جنبش کارگری را به توقف وا دارد!!!
کارگران و مردم آزادیخواه:

همان طور که اطلاع دارید، بختیار رحیمی از فعالین کارگري شهر مریوان در شب 29 تیر ماه توسط مأموران امنیتی از منزل مسکونی اش ربوده شده و تاکنون نیز از مکان نگهداري وي اطلاعی در دست نیست، چرا که مسئولین امنیتی شهر مریوان ازدادن پاسخی صریح و روشن به خانواده ی وی خودداری می کنند.

تحرکات حاکمیت سرمایه داری در جهت ارعاب فعالین کارگری، دانشجویان و زنان اخیراً شدت بیشتری به خود گرفته است، سرمایه داری به عبث می کوشد چرخ حرکت جنبش های اجتماعی را به توقف وا دارد !! غافل از این که چنین تحرکاتی تنها به انسجام و یکپارچگی این جنبش ها در پیگیری خواست ها و مطالبات برحق خویش خواهد افزود . ما اطمینان داریم، تنها ضامن رهایی فعالین در بند نظام سرمایه داری، استمرار و تحرك پرشور مبارزه ی طبقاتی است.

ما خواهان آزادي فوري و بی قید و شرط بختیار رحیمی، محمود صالحی، منصور اسانلو و نیز فعالین دانشجویی هستیم.

کمیته هماهنگی براي ایجاد تشکل کارگری

1386/5/5