تاریخ بی نام و نشانها و تاریخ  کله پوکها!
سعید مدانلو

اگر در آمریکا زندگی کنید این روزها حتماً عده ای جهت دریافت کمک مالی برای سربازان دست و پا ازدست داده و شمارزیادی روان پریش شده ی ارتش آمریکا درعراق و افغانستان به شما تلفن خواهند کرد∙ گوینده معمولاً آدم حرّاف و پشت هم اندازیست که ضمن به غلیان آوردن حس فداکاری و ازخود گذشتگی تان نسبت به  سرزمین"آزادی و فرصت های بیشمار برای احراز خوشبختی و کسب ثروت"٬  یادآور میشود که سربازان ارتش "حافظ منافع و فرصتهای بیکران شما " درعراق و افغانستان به کرامت٬ سخاوت و محتوای کیف پول و credit card شما چشم امید دارند!
همین سه ماه پیش بود که کنگره آمریکا یکصد میلیادردلارازحسابِ " debit card " مردم برای ادامه جنگ درعراق دراختیار کله پوکهای فرمانبرسرمایه درپنتاگون قرارداد∙
لابد شما نیزاز فجایعی که ارتش "حافظ خوشبختی و تامین فرصتها" در ویتنام آفرید و معضلات عدیده ای که روی دست مردم آمریکا گذاشت بی خبر نمانده اید∙ هنوزکه هنوزاست عده ای بنام کهنه سربازجنگ ویتنام درکناردرب ورودی فروشگاهها و مدخل اتوبانها دست تکدی به سوی مردم دراز میکنند∙ اینها به صف قربانیان بی نام و نشان تاریخ سرمایه درآمریکا متعلقند∙ به عینه و درجلوی چشم ما سربازان مجروح و روانی شده ارتش آمریکا درعراق و افغانستان نیز دارند وراد صفحات همین تاریخ میشوند∙
از زمان تسخیرعراق تا کنون بجز روی دست جامعه ماندنِ تعداد زیادی سرباز جان و تن از دست داده و روانی و دست کم دو برابرو نیم شدن قیمت ارزاق عمومی٬ سوخت اتومبیل٬ هزینه مسکن و شنود تلفنها و مقداری معتنابهی حرف مفت از طرف سران حکومت و مدیای حاکم٬ چیز دیگری  نصیب مردم آمریکا نشد∙ نتیجه اش بجز انباشته شدن ثروت در حسابهای صاحبان و کارگزاران سرمایه و ازاین جیب به آن جیب شدن دلاربا ارقام رویایی و بیلیونی درمیان زرنگها وکلاشهای  وال استریت٬ نبود∙
جان فرهی کارگزارتازه به دوران رسیده بازاربورس و سهام در رادیو فارسی زبان٦٧٠ در لس آنجلس٬ با استناد به  آماروارقام٬ نتایج ازرکود درآمدن بازارسهام شرکتهای صنعتی و موسسات مالی را پس از آغاز تسخیرعراق نشان میدهد و علاقمندان به سرمایه گذاری دربازارسهام را تشویق میکند که از فرصت فراهم آمده استفاده کنند و برای خرید سهام معطل نکنند∙ او با صراحت میگوید: "خوبی جنگ  دراین بود که بازارسهام را از رکود درآورد و باعث تضمین سود آوری سهام بسیاری از موسسات صنعتی و مالی شد"∙
فرهی بی ربط نمی گوید∙ وقتی پول جیب مردم را ترک میکند معلوم است از کجا سر در میاورد∙ بخشیش بمب و خمپاره میشود میافتد روی سر مردم عراق و افغانستان و سهم بمراتب بزرگتر آن میرود توی کیسه کفتارهای حریص و سیری ناپذیر سرمایه در وال استریت∙ ناگفته نماند که طبق معمول بخش اعظم آنهایی که با اندوخته های خُرد در بازی سهام شرکت میکنند٬ در پایانِ یکی چند دور بازی٬ جزو مال باختگان و بازندگان٬ برای همیشه  وارد تاریخ ِ "آدمهای زیادی" و بی نام و نشانهای بازارسهام آمریکا میشوند!
جورج دبلیو بوش رئیس کله پوکهای پنتاگون که هم اکنون درآمریکا نیز به همین نام "مفتخر" است٬ بنا به ضرورت اکشن سرمایه  قطب آمریکا و با صلاحدید عقلای سرمایه آمریکا استخدام شد∙ چشم انداز کنترل بخش اعظم خون رگهای صنعت جهان سرمایه و نقشه جدید برای کنترل یکی از استراتژیک ترین مناطق کره زمین پس از فروپاشی شوروی٬ ایجاب میکرد که آلات قتاله و خانمان برانداز را بدست کله پوکهای فرمانبرداربدهند∙ از نقطه نظرمنافع سرمایه اتفاقاً این آگانه ترین کاریست که انجام میدهند∙  تاریخ حاکمان درنظامهای طبقاتی همیشه اینطوری بوده است∙
تفاوت بی نام و نشانها و کله پوکها دراین است که دسته دوم٬ اسمی ازسرانشان در صفحات
"رنگین"  تاریخ سرمایه باقی خواهد ماند!
در ابتدای کارِ هر جنگی که راه میندازند٬ الدروم بلدروم کردن و تظاهر به کله پوکی در خیابانها و دررسانه های جمعی٬ عین میهن پرستی و افتخاراست∙ هرکس هرچه کله پوکترظاهر شود و کله پوکهای پنتاگون را ترغیب به اکشن کند٬ میهن پرستیش بیشتراست! کرسی داران حزب دمکرات دردو مجلس نیز که برای بالا بردن آمارمیزنیم میکشیم های میهن پرستانه از سرو کول همد یگر بالا میرفتند٬ حالا درکسوت انتلکچوالهای " فهیم"   "عقل " را نشانه میهن پرستی تجویز میکنند! سناتورهلری کلینتن که تا اینجا ازاو به مثابه شانس اول ریاست جمهوری آینده آمریکا نام برده میشود٬ در همان صحن مجلس سنا٬ جورج دبلیو بوش را دیوانه خطاب میکند∙ اینطور پیداست که ازنظراو و شرکای دیگرش درحزب دمکرات٬ آقای رئیس جمهور باید اززمانی که کشتی میلیتاریسم آمریکا درعراق به گل نشست و تمدید جنگ و کشتار٬ دیگر برای سرمایه صرف نمیکرد٬ دیوانه شده باشد! درحالیکه نامزد ریاست جمهوری دوره پیش شان در مقابل همین آقای دیوانه٬ مخصوصاً یک "مدال افتخارگرفته" و تن و "روان " سالم بدربرده ی جنگ ویتنام بود∙
هم اکنون افکارعمومی درآمریکا ازعراق تصویری بجز قتلگاه انسان و جهنمی غیرقابل گریز برای سربازان ارتش آمریکا ندارد و تظاهربه نا آگاهی درمورد تباهی مطلق زندگی درآنجا تعبیری بجزخود را به حماقت زدن نمی یابد∙ منتها رئیس جمهوردیوانه خطاب شده در سنا٬ مردم را ازخطرعالمگیرشدن و گسترش نفوذ وعلملیات رقبای اسلامیش درصورت متوقف نمودن جنگ میترساند∙ برکسی پوشیده نیست که درجه خشونت ورزی سربازآمریکایی٬ خانه گردی و رگبار مسلسل بستن به هرجنبنده مشکوکی ازسرترس و استیصال درجهنم عراق هردم افزایش می یابد و درنتیجه ابعاد ویرانی و مرگ درآنجا بصورت تصاعدی رو به گسترش دارد∙
تعدادی از سرمیل به "اکشن" در یک صحنه واقعی هرکی هرکی و بسیاری از جوانان خانواده های کم درآمد و فقیربرای برخورداری ازمزایای مادی حضوردرجهنم با ریسک کردن روی جان و تنشان در"قمار زندگی" وارد ارتش میشوند∙ مدتهاست که دیگر حرف از "میهن پرستی" و
"پاسداری از آزادی" و امثالهم  چیزی بجز خود را دست انداختن نیست∙
نوک کوه عظیم یخ تاریخِ بی نام و نشانها درآمریکا تازه دارد نمایان میشود∙ کوه عظیمی که در عرض دو تا سه سال آب میشود و سراز کانالهای راکد فاضلاب حاشیه شهرها در میاورد و بالاخره بخار میشود!  ولی تاریخِ  بیرحمی وحرص سرمایه و سود را دراینجا انگار پایانی نیست! تاریخ حجیم و"سراسرافتخارو حق به جانب"ی که پاسداران سرمایه همواره سعی بلیغ میورزند تا بنام سرزمین "آزادی و فرصتها" هرچه باشکوه تر و پسندیده تر بنگارند∙ تاریخی که در لابلای صفحات آن  نقش کله پوکها در پیش برد امر "متعالی"  سرمایه و "دمکراسی" ٬ جدا و بی اعتنای به تاریخ بی نام و نشانها٬ رنگ آمیزی میشود! منصف ترینشان درآن تنها بنام "اشتباهات کوچک و ناگزیر" از بی نام و نشانها یاد خواهند نمود!