در دفاع از هفته همبستگی برای آزادی محمود صالحی و منصور اسانلو
و
براى آزادى تمامی زندانيان سياسى و دستگیر شدگان

تعرض رژیم اوباش اسلامى به مردم معترض، به فعالين جنبش کارگرى، جنبش حقوق زنان، دانشجويان و ديگر عرصه هاى اجتماعى، را باید در هم شکست. آزادی بی قید و شرط و فوری کلیه زندانیان سیاسی و دستگیر شدگان اعتراضات اخیر و لغو احکام اعدام و سنگسار عاجل ترین حلقه مبارزاتی در شرایط حاضر است. تحقق این سیاست تنها با بسیج گستره ترین نيروى آزادیخواهی و برابری طلبی و کارگری و همبستگی بین المللی ممکن است. حزب اتحاد کمونيسم کارگرى برای راه اندازی بزرگترین کمپینهای اعتراضی و همبستگی مبارزاتی تلاش میکند. ما کلیه نیروهای آزادیخواه و برابری طب، احزاب و سازمانها و فعالین کارگری و مدافعین آزادیهای بی قید و شرط سیاسی را به این مبارزه گسترده فرامیخوانیم.

در همین راستا تعدادى از کانونها و نهادهاى همبستگی با کارگران ایران، روزهاى ٤ تا ١١ آگوست را،  بعنوان هفته اى که فعاليت متمرکز برای آزادی محمود صالحی و منصور اسانلو گسترش مى يابد، اعلام کرده اند. حزب اتحاد کمونيسم کارگرى از اين حرکت حمايت و در تقويت آن ميکوشد. حزب اتحاد کمونيسم کارگرى ضمن شرکت فعال در هفته کمپین گسترده برای آزادى فعالين کارگرى در عین حال برای آزادی کلیه زندانيان سياسى و دستگیر شدگان اعتراضات اخیر تلاش ميکند. ما مردم آزاديخواه را به شرکت فعال در جنبش همبستگى براى آزادى کليه زندانيان سياسى و حضور فعال در فعاليتهاى روزهاى ٤ تا ١١ اگوست دعوت ميکنيم.

مردم آزادیخواه
باید گسترده ترین اعتراضات را علیه رژیم اسلامی سازمان داد. بايد رژيم اسلامى را تحت شدیدترین فشارهای سیاسی قرار داد. خنٽی کردن و به شکست کشاندن موج تعرض رژیم اسلامی مستلزم سازماندهی گسترده ترین و رادیکال ترین اعتراضات است. با شعارهای نه به زندان و شکنجه و اعدام و سنگسار، نه به رژیم اسلامی، نه به تبعیض و نابرابری، نه به فقر و فلاکت و محرومیت و نه به اسلام به میدان بیائید. باید تعرض رژیم اسلامی را درهم شکست!

زندانى سياسى آزاد بايد گردد!
مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى، برابرى، حکومت کارگرى!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
۲۲ ژوئیه ۲۰۰۷ – ۳۱ تیر ۱۳۸۶