"نظام مقدس" شما رفتنى است!
پاسخ به مير حسين موسوى
سياوش دانشور

مير حسين موسوى در بيانيه اى به تاريخ سوم تير از جمله نوشته است؛

"اینجانب ضمن تشکر مجدد از اعتراضات مسالمت آمیز شما هموطنان خارج از کشور که انعکاس  وسیعی در جهان داشت از شما میخواهم که با استفاده از کلیه راهکارهای قانونی و وفاداری به نظام  مقدس جمهوری اسلامی، صدای اعتراض خود را در تقلب گسترده انتخابات به گوش مسئولین  کشور برسانید. من کاملاً بر این نکته واقفم که خواسته مشروع و برحق شما هیچ ارتباطی با فعالیت  گروههایی که معتقد به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیستند، ندارد. بر شماست که صفوف  خود را از آنان جدا کرده و اجازه سوء استفاده از موقعیت کنونی را به آنان ندهید.ا
1388/4/3
میرحسین موسوی"

اين اظهارات موسوى جوهر خط جمهورى اسلامى از خامنه اى و شريعتمدارى تا موسوى و خاتمى و هواداران توده اى و اکثريتى آنهاست. از مسعود بهنود و مهاجرانى و نگهدار و سازگارا و کديور و دهها سايت و راديو و رسانه تلاش ميکنند اين تصوير جعلى را از رويدادهاى ايران بدهند که گويا وضعيت امروز در دفاع از موسوى و "نظام مقدس جمهورى اسلامى" ايشان است! گويا اردوى سومى وجود ندارد٬ مخالفين اين حکومت وجود ندارند٬ گويا مردم در خارج طرفدار اين اوباش هستند٬ و اگر فرياد نخواستن کل حکومت را سر دادند مورد "سو استفاده" قرار گرفته اند! حقيقت اما اينست که خود مير حسين و شرکا در خلوت خود اين ترهات را قبول ندارد. اين تلاش ارتجاعى شان براى بقا نظام است. 

مير حسين موسوى زمانى که همراه خامنه اى و خمينى در راس امور بود٬ فجيع ترين جنايات قرن بيستم را خلق کردند. نظام "مقدس" موسوى اگر بخواهد سرپا بماند٬ مستقل از اينکه چه قاتلى سکان آن را بعهده دارد٬ متکى بر جنايت و ترور و سرکوب به نام نامى قانون است. اتفاقا مردم ميگويند اين قانون تان را پاره کرديم و در سطل آشغال انداختيم. قانون را ما تعيين ميکنيم. قانونى که برابرى و رفع تبعيض و رفاه و آزادى سياسى بيقيد و شرط را برسميت نميشناسد را بايد دور انداخت. قانون شما انعکاس اراده طبقه حاکمه و ارتجاع اسلامى است. قانون ما انعکاس اراده طبقه کارگر و مردم آزاديخواهى است که ميخواهند از اين وضعيت نجات يابند.

لطفا شما بيش از اين از اعتراض واقعى مردم سو استفاده نکنيد. مردم براى شما براى خيابان نيامدند. شکاف را در بالا ديدند و آمدند که همه تان را عقب برانند. شما نميتوانيد پاسخ خامنه اى و احمدى نژاد و برادران قاتل تان را بدهيد. چاقو دسته خودش را نميبرد و نوع شما بدون جمهورى اسلامى موضوعيت نداريد. اگر تاکنون "در صحنه" مانده ايد صرفا به اين دليل است که زمان عبور مردم از نظام همه تان را بتاخير بياندازيد. شما و هواداران سينه چاک تان در حال حاضر بسيار از اوضاع عقب هستيد. کسى منتظر شما نميشود و خط اتکا به قانون جمهورى اسلامى براى هميشه عمرش به پايان رسيده است. بادکنک را نميتوان يک ذره سوراخ کرد. شماها نم نم بارانى خواستيد که بلکه رژيم گنديده تان را کمى بزک کند. اما سيل آمد و ديگر کسى جلودار اين سيل نيست. نه رهبر معظم شما و چماقدارنش و نه اردوى ورشکسته "اصلاحات دينى و يا حسين و الله و اکبر". بازى تمام شد!

اين مردم پاسخ شما را همين امروز در خيابانها ميدهند. "نظام مقدس" شما رفتنى است! راستش تاکنون زيادى هم مانده است. *