به اعتصاب غذای خود پایان دهید!

پیام به دانشجویان زندانی

رفقای عزیز

نزدیک به بیست و چهار روز است که از دستگیری شما دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب میگذرد. ما میدانیم که شما عزیزان در چه شرایط سخت و ضد انسانی قرار دارید. هر کدام از ما کمونیستها دهها تن از بهترین عزیزان خود را در زندانهای رژیم اسلامی، در میدانهای تیر و یا در نبردهای نظامی رو در رو با جمهوری اسلامی از دست داده ایم. ما میدانیم! شکنجه جسمی و روحی شریف ترین انسانهای آزادیخواه یک رکن تفکیک ناپذیر حاکمیت رژیم اسلامی است. این رژیم اعدام و شکنجه و ترور و زندان و سنگسار است. بدون سرکوب دو روز قادر به دوام نیست. 

اکنون که شما در اسارت این آدمکشان اسلامی تحت شدیدترین فشارها قرار دارید، بسیاری از نیروهای کمونیست و آزدیخواه و مخالف جمهوری اسلامی به فراخوان جوانان آزادیخواه و برابری طلب در ۲۸ دسامبر در شهرهای مخلتف اروپایی و آمریکایی به میدان می آیند تا فریاد اعتراض برای آزادی شما را به گوش جهانیان برسانند.

اما امروز با خبر شدیم که تعدادی از شما عزیزان و از جمله سعید حبیبی و بهروز کریمی زاد در اعتصاب غذا بسر میبرند. از جانب حزب اتحاد کمونیسم کارگری از شما درخواست میکنم که به اعتصاب غذای خود پایان دهید. جان و سلامت تک تک شما عزیز است. از نقطه نظر ما یک رکن مبارزه در زندان تلاش برای جلوگیری از اعمال هر گونه صدمه فیزیکی و روحی به زندانی توسط رژیم اسلامی است.

مبارزه برای آزادی تمامی شما، تمامی کارگران دستگیر شده و زندانیان سیاسی یک بخش اساسی از فعالیت سیاسی ماست.

علی جوادی

دبیر کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری

۷ دی ۱۳۸۶- ۲۸ دسامبر ۲۰۰۷

دیگر مقالات از علی جوادی