به حزب "کمونيست کارگرى"
آيا شما مسئوليت اين آبرو ريزى سياسى را بعهده ميگيريد؟
سياوش دانشور

کادر حزب شما تحت عنوان نماينده حزب کمونيست کارگرى در برنامه تلويزيونى آزاد همراه با مدافع جمهورى اسلامى حسن اجلالى در آمريکا مى نشيند و حتى تاکيد ميکند اگر بجاى او احمدى نژاد هم بود بهتر بود "چون من ميبرم"!

حزبى و کسانى که استراتژى سرنگونى جمهورى اسلامى دارند با رژيميها نمى نشينند٬ با رژيميها بحث نميکنند٬ در يک رابطه خصمانه و جنگى هستند و نه ديالوگ و "دوست" خطاب کردن نماينده رژيم! آيا شما حاضريد تحت عنوان "دفاع از آزادى بيان" با خامنه اى و رادان و امثالهم بنشينيد و جدل کنيد؟ اگر آرى٬ چرا سياست ما در کنفرانس برلين اينبود که گنجى و جلائى پور از کنفرانس بيرون بروند تا ما با بقيه در مقابل دوربينها و علنى بحث کنيم؟ اگر نه٬ چرا صالحى نيا نامى در برنامه اى که مجرى اش از اعتماد بنفس حسن اجلالى رژيمى تمجيد ميکند به نام حزب کمونيست کارگرى در برنامه تلويزيونى مينشيند؟ اين ديگر آزادى بيان نيست٬ بقول منصور حکمت اين آزادى بيان از نوع دوم است. آزادى بيان فرش قرمز پهن کردن براى نمايندگان رژيمى نيست که از فتواى قتل آگاهانه و عامدانه دفاع ميکنند و به کمونيستها و لنين قاتل ميگويند!

آيا شما مسئوليت اين آبرو ريزى سياسى را بعهده ميگيريد؟ اگر نه صدايتان دربيايد و از حيثيت کادرها و اعضايتان دفاع کنيد٬ و اگر سکوت علامت رضاست٬ سياستهاى ارتجاعى تان را وثيقه بردن آبروى کمونيسم کارگرى و انقلابيون نکنيد.

١۵ مه ٢٠١٢