آش را شور نکنید!
در جواب خانم ثریا مرادی عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران

 

خانم ثریا مرادی عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران به بهانه پاسخ به نقد رفیق اذر ماجدی به کومله و حزب کمونیست ایران برای منحرف کردن اذهان از زیر بار نقد به سازمان متبوعه دست به یک گرد و خاک بی معنی زده است. از نوشته ایشان بر می اید که شدیدا در گفتار به پرنسیپ معتقدند اما در عمل کوچکترین فاکتی از صداقت تاریخی در نوشته ایشان مشاهده نمی شود.

ماجرا از این قرار است که رفیق اذر ماجدی مقاله ای تحت عنوان نقد کومله و حزب کمونیست ایران در راستای نقد بیست ساله به این جریان نوشته است. اصل مطلب زیر سوال بردن ناسیونالیسم. سنت تشکیلات داری ضعیف و بی افقی جنبشی این سازمان است. اما خانم ثریا مرادی از نگرانی انسانی اذر ماجدی برای امنیت دو عضو سابق این سازمان خاک به چشم خوانندگان می پاشد تا اصل نوشته را زیر محاق ببرد.در این راستا دست به شیوه زشتی می زند. سابقه عضویت سازمانی اعضای این سازمان را باز گو می کند. این کار از نظر اخلاقی که هیچ در بی پرنسیپ ترین سازمانها هم یک جرم تشکیلاتی محسوب میشود. اسم این کار یک روش مخرب امنیتی است که قبل از هر چیز باید با آن برخورد شود. مسلما بیشترین استفاده را از علنی شدن اطلاعات تشکیلاتی و خصوصی اعضای اپوزیسیون را اگر هر کس نبرد وزارت اطلاعات رژیم خونخوار اسلامی خواهد برد و در ثانی این شیوه به یک احساس عدم امنیت در این سازمان منجر خواهد شد که فردا هرعضوی فرضا خواست اعتراضی بکند این خطر تهدیدش می کند که تمام تاریخچه و سابقه تشکیلاتی و سازمانی اش روی سایت های اینترنتی بر ملا شود.

خانم مرادی در ادامه یک تصویر منزه و بی اشکال از حزب کمونیست ایران نشان می دهد. گویا یک شبه عده ای قصد تخریب این سازمان را گرفته اند. این دیگر دروغی بیش نیست. فرض می کنیم در مورد اخیر حق با شما باشد که نبود و خودتان کل بی پرنسیپی تان را اثبات کردید آفتاب آمد دلیل آفتاب. اما از این موارد کم نبوده است. زیاد دور نمی رویم٬ همین سال گذشته  رفیق عبدالله خوش پیام از اعضای قدیمی کومله- حزب کمونیست ایران به دلیل اعتراض و انتقاد اخراج شد. هرچه که باشد این رفیق برای ما شناخته شده است. آیا بقول خانم مرادی از کانال های تشکیلاتی اقدام نکرد؟ چرا کرد. آیا او هم زنش را کتک زده بود؟ نزده بود. اینها فقط بهانه تراشی است.

خانم مرادی آیا تصمیم به استعفای چهل نفر از اعضای کمونیست ایران در سال ۹۹ و پیوستن به کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری یادتان است شرح حال مشقاتی که این رفقا برای خروج از کومله و ورود به حزب کمونیست کارگری کشیدند را لازم نیست ما بازگو کنیم. خودتان بهتر از هر کسی می دانید که با پایین ترین معیارهایی که در یک روستا هم عرف نیست این اعضای جوان را بدرقه کردید!

خانم به مرادی به سازمان زحمتکشان و اعضای کمیته مرکزی چون فاروغ بابامیری و عبدالله مهتدی  در این زمینه می پردازد. راستش برخورد تشکیلاتی تان امروز خیلی بهم شبیه است. اما برای یاداوری در تاریخ باید بگویم همین سنت حاکم بر حزب شما بود که باعث شد این سازمان سیاه و باند لومپن با ساده انگاری و عدم جدیت شما شکل بگیرید. مقر این سازمان را کومله به تصمیم ابراهیم علیزاده به سازمان زحمتکشان داد چرا که اینها خلق کرد هستند و باید به آنها آوانس داد و تضاد در این مرحله آب ریختن به کیسه وزارت اطلاعات است. اگر قرار است یقه کسی را برای همکاری با سازمان زحمتکشان بگیرید٬ خود شما متهم ردیف اول هستید.

در ثانی باز هم خانم مرادی شیوه زشتی حتی نسبت به سازمان زحمتکشان اختیار می کند. این سازمان را افشا می کند که اعضایش را به ایران می فرستد. بحث ما صحت و سقم این اخبار نیست. اما این همان تکرار اخبار جمهوری اسلامی در رابطه با دست داشتن زحمتکشان و دستگیری ۴ نفر اخیر در کردستان است. رهبری این سازمان این مسئله را در مصاحبه اش رد کرد. اما این دیگر افشا نیست نوعی لو دادن است. مستقیما دشمنی و کینه توزی سخیف است. شما بگوئید تکرار ادعاهای رژیم چه جایی باید در یک سازمان بقول خودش سیاسی سراسری داشته باشد؟

این نکته را هم در پایان بد نیست بگویم برای سازمانی که از کارگر فقط یک نقاشی در کتابخانه اش دارد و  جنبش کمونیستی را با پوستر لنین در بالای سایتش یکی می داند راستش دیگر پا دراز کردن از گلیم خود است که به رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری که در تمام مراکز فعال کارگری از ایران خودرو تا عسلویه رد پا و تاثیر و هژمونی دارد بگوید غیر کارگری ! حتی سازمانی مانند راه کارگر شاید بتواند ادعای نمایندگی خط راست کارگر کارگری در طبقه کارگر را بکند. اما حزب کمونیست ایران که حتی یک ورق هم در رابطه با جنبش کارگری تئوری ندارد و راهکارش فقط تماشاست و ادعایش را حتی نمی کند. راستش در این بیست سال اخیر شما هنوز این تناقض بزرگ را روی دوش خود حمل می کنید که بالاخره حزب کمونیست ایران هستید یا کومله کردستان! به نظرم همان دومی اسم شایسته و گویاتری محتوای واقعی و سیاسی شما است. شما با خاطره مبارزه زندگی می کنید ما با خود مبارزه برای کارگر و کمونیسم!
اذر ماجدی را مانند هر کمونیست وفادار و صادقی می زنند تا کمونیسم را بزنند. توهین های خانم مرادی در نهایت همان ادعاهای تکراری بازماندگان کومله و ناسیونالیسم کرد بر علیه منصور حکمت و کمونیسم کارگری است. خانم مرادی این فقط اب در هاونگ کوبیدن در تاریخ است تخریب منصور حکمت و کمونیسم کارگری در اذهان جامعه اگر جواب بده بود تا امروز داده بود.

ع.ط