مرکز مطالعات کمونیسم کارگری برگزار میکند:
شکست طلبی سوسیالیستی!
نقدی بر تزهای شکست طلبانه و پوپولیستی حمید تقوایی


در این سمینار به بررسی و نقد تزهای شکست طلبانه و پوپولیستی حمید تقوایی در پلنوم ۲۹ حککا پیرامون انقلاب سوسیالیستی پرداخته و به این سئوالات محوری پاسخ داده میشود. چگونه حمید تقوایی در پس تبلیغات سوسیالیسم فوری عملا تحقق انقلاب سوسیالیستی و دستیابی به جامعه آزاد کمونیستی را به آینده ای دور و دست نیافتنی محول میکند؟ جوهر راست و شکست طلبانه این تزها در چیست؟ چگونه حمید تقوایی کمونیسم کارگری را به یک جنبش فکری و تبلیغی آنهم از نوع پوپولیستی اش و انقلاب کارگری را به انقلاب فلاسفه و عموم خلقی تبدیل میکند؟ در این سمینار همچنین به اعتراضات ۱۳ آذر و شکست سیاست سازماندهی خط حمید تقوایی بمٽابه یک بررسی موردی پرداخته خواهد شد.


علی جوادی
مکان: شبکه پالتاک، گروه خاور میانه – ایران
 یکشنبه ۱۳ ژانویه  
ساعت ۷ شب بوقت اروپای مرکزی و ۱ بعد از ظهر بوقت شرق آمریکا
و بطورهم زمان در یاهو مسنجر
Markazmkk@yahoo.com
worker.communism.studies@gmail.com