برای آزادی امید احمدی و یحیی قوامی

مردم آزادیخواه  و برابری طلب!
در پی اعتراضات گسترده شما مردم آزادیخواه و برابری طلب به اعدامهای وحشیانه فرزندانتان در زندانهای قرون وسطائی جمهوری اسلامی ؛ مزدوران وزارت اطلاعات رژیم اسلامی ؛ دو تن از معترضان را به نامهای امید احمدی و یحیی قوامی ؛ شبانه در شهر سنندج  ربوده و تا کنون علارقم پیگیری های خانواده های آنها هیچ گونه اطلاعاتی از آنها بدست نیامده است.
نقش وزارت اطلاعات رژیم در این آدم ربائی ها بر هیچکس پوشیده نیست ! ما حکومت اسلامی را مسبب همه این اتفاقات میدانیم ؛ ما قاطعانه اعلام میکنیم که حکومت اسلامی میباید هر چه سریعتر نه تنها این دو زندانی بلکه تمامی دستگیر شدگان در کردستان و تمام ایران را بدون قید و شرط آزاد ساخته و به این وضعیت خاتمه دهد.
ما از همه سازمانها ؛ احزاب و گروه های انسان دوست و آزادیخواه میخواهیم به این عمل سبعانه که در شان انسان امروز نیست ؛ اعتراض کنند.
حکومت جمهوری اسلامی ؛ مسئول جان امید احمدی و یحیی قوامی میباشد


برقرار باد آزادی
زنده باد آزادیخواه
گروه زاگرس
10 دیماه 1389