تجمع اعتراضی در مقابل زندان سنندج برای آزادی محمود صالحی

امروز، دوشنبه ۵ فروردین، تعدادی از فعالین سیاسی و مردم مبارز سنندج و سایر شهرهای کردستان برای آزادی محمود صالحی در مقابل زندان سنندج دست به تجمعی اعتراض زدند. تجمع کنندگان خواهان آزادی فوری این فعال کارگری شدند. رژیم اسلامی به بهانه های واهی از آزادی محمود صالحی حتی پس از انقضای حکم زندانش سر باز زده است.

محمود صالحی یک فعال کارگری است. برگزاری مراسم اول ماه مه جرم نیست. از حقوق پایه ای و شناخته شده کارگری است. باید فورا و بدون قید و شرط آزاد شود.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری به تجمع کنندگان در مقابل زندان سنندج درود میفرستد. با گسترش این اعتراض، با به میدان کشیدن مردم آزادیخواه و برابری طلب، با به میدان کشیدن سایر بخشهای کارگری در حمایت از این خواست و مبارزه میتوان محمود صالحی از چنگال اسارت رژیم اسلامی آزاد کرد. آزادی محمود صالحی در گرو تلاش گسترده ماست.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری از همه کارگران، از همه مردم آزادیخواه، از همه دانشجویان و جوانان آزادیخواه و برابری طلب سنندج میخواهد که به این مبارزه بپیوندند!

محمود صالحی را روی شانه های معترضمان آزاد کنیم! برای آزادی محمود صالحی باید از هم اکنون آماده شد. باید در عین گسترش اعتراض برای آزادی محمود صالحی در عین حال باید برای جشن پیروزی و آزادی محمود صالحی آماده شد.

آزادی محمود صالحی را سکوی پرش آزادی تمامی دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب، زمینه آزادی بهروز کریمی زاده، پیمان پیران و علی کانتوری و سایر دستگیر شدگان و زندانیان سیاسی قرار خواهیم داد. هر تعرض به رهبران کارگرى در ايران با انبوه تر شدن صف اعتراضى مستقل کارگران در ايران و رشد جنبش همبستگى بين المللى کارگرى پاسخ خواهد گرفت. این نقطه قدرت جنبش ماست!

کارگر زندانی، دانشجوی زندانی، زندانی سیاسی بی قید و شرط آزاد باید گردد!
مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!

زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۲۴ مارس ۲۰۰۸ – ۵ فرروردین ۱۳۸۷