محمود صالحی باید بدون قید و شرط فورا آزاد گردد!

"جنبش جهانى طبقه کارگر. از اتحاديه هاى کارگرى اروپا و آمريکا و استراليا و ژاپن، تا کارگران سقز و سنندج. جمهورى اسلامى با دستگيرى محمود صالحى، و محمود صالحى هايى که يکى پس از ديگر از اين پس به ميان ميدان مبارزه در ايران پا ميگذارند، کار خود را خراب تر ميکند. هر تعرض به رهبران کارگرى در ايران با انبوه تر شدن صف اعتراضى مستقل کارگران در ايران و رشد جنبش همبستگى بين المللى کارگرى پاسخ خواهد گرفت. اين هم جنبش حقوق بشر ماست." (منصور حکمت) محمود صالحی باید بدون قید و شرط آزاد گردد. باید بیشترین فشار را بر رژیم اسلامی برای آزادی محمود صالحی اعمال کرد.

 

نامه دبیر کشوری بخش ترانسپورت و عمومی بزرگترین اتحادیه کارگری انگلستان
در اعتراض به ادامه بازداشت محمود صالحی

"جمعه ٢١ مارس ٢٠٠٨
آقای محمود احمدی نژاد
رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران (تهران، ایران)

موضوع: محمود صالحی
من این نامه را مینویسم که اعتراض شدید خود را نسبت به اتهامات جدیدی که نسبت به محمود صالحی، که از ٩ آوریل ٢٠٠٧ در زندان سنندج در بند میباشد، اعلام نمایم. آقای صالحی، که از فعالین کارگری شناخته شده ایران و نیز از بنیانگذاران و دبیر سابق سندیکای کارگران خباز در شهر سقز بوده اند، غیرعادلانه به یک سال زندان و سه سال حبس تعلیقی محکوم شده است.

روز دوشنبه، ١٧ مارس ٢٠٠٨، مقامات قضایی درشهر سنندج محمود را به جرم ارتباط با خارج از زندان و ارسال پیامهای حمایتی به دانشجویان مترقی و دیگر زندانیان متهم نمودند. آنها، در حالیکه میبایست محمود در تاریخ ٢٣ مارس ٢٠٠٨ آزاد میگردید، وی را تحت بازداشت موقت قرار دادند. در اعتراض به این حکم غیرعادلانه، محمود صالحی بلافاصله اعلام اعتصاب غذای خشک نموده است. بسیار مهم است تاکید گردد که آقای صالحی از بیماری کلیه که میتواند مهلک باشد رنج میبرد. ایشان فقط یک کلیه دارند و آن کلیه هم فقط در حدود ده درصد ظرفیت خود عمل میکند.

این نامه را نوشتم که این اقدام ظالمانه حکومت شما را محکوم کنم و از شما بخواهم که محمود صالحی را فوری و بیقید و شرط آزاد کنید: وی یک زندانی سیاسی است که تنها بدلیل فعالیتهای مسالمت آمیز خود در برگزاری تظاهرات روز کارگر ٢٠٠٤ و حق وی برای آزادی بیان و تشکل در ارتباط با فعالیتهای کارگریشان زندانی گردیده است. من همچنین خواستارم که منصور اسانلو و دیگر فعالین کارگری و دانشجویی فورا و بدون قید و شرط آزاد گردند.
با احترام،
جنی فورمبی
دبیر اتحادیه
National Secretary | T& G Section of Unite

اتحادیه بخش ترانسپورت و عمومی بزرگترین اتحادیه کارگری انگلستان بیش از ٢ میلیون عضو است.  
رونوشت به دیگر مقامات جمهوری اسلامی ارسال گردیده است.
ترجمه و تکثیر از: اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران"

دانشجوی زندانی، کارگر زندانی، زندانی سیاسی بی قید و شرط آزاد باید گردد!
مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۲ فروردین ۱۳۸۷ – ۲۲ مارس ۲۰۰۸