اعتصاب معلمان مدارس شهریار و شهر اندیشه

بنا به گزارش رسيده به حزب، روز شنبه ٧ ارديبهشت ٨٧ معلمان مدارس شهرستان شهریار و شهر جدید اندیشه دست به اعتصاب زدند که در اثر اعتصاب عمده مدارس منطقه تعطيل شدند. دليل اعتصاب و اعتراض معلمان چگونگى پرداخت مطالبات معوق آنان است. دولت اسلامى و وزارت آموزش و پرورش مطالبات معوق معلمان را به صورت "اوراق سهام عدالت" پرداخت کرده که با واکنش و اعتصاب معلمان روبرو شد. معلمین مدارس چمران، خواجه نصیرالدین طوسی، مدرسه راهنمایی عطیه در شهر جدید اندیشه از جمله مدارسی هستند که روز شنبه دراعتصاب بوده اند.

"اوراق سهام عدالت" نام اسلامى سفته بازى و حراج دستمزد معلم و کارگر در بازار بورس مشتى طفيلى سرمايه دار است. اين اقدامى است که سرمايه دارى همه جا به  آن مشغول است. تلاش اينست که همان بخشى از ارزش کار کارگر و معلم را که بايد سرراست و يکجا با عنوان مزد و حقوق پرداخت شود، درمسير ديگرى بياندازد تا با هزار کلاه بردارى همان را هم بگيرد. از طرف انسان کارکن تصميم ميگيرند که مثلا بخشى از حقوق يا ذخيره صندوق بيمه بازنشستگى را در بازار بورس و خريد و فروش سهام و اوراق بهادار سرمايه گذارى کنند! در موارد زيادى امنيتى هم وجود ندارد و فردا دست کسى بجائى بند نيست. اين سرمايه دارى است که از قانون تا فرهنگ و اخلاقيات و مقدساتش برده پول و سود است.

معلمان ايران خواستهايشان را سالهاست که اعلام ميکنند. عدم پيشروى تاکنونى اين مبارزات دراساس فقدان يک رهبرى راديکال و سوسياليست بوده است که مانع شود اعتراض بحق معلمان توسط جناحهاى حکومتى به شکست کشانده شود. بايد دست اين نهادهاى کثيف سرمايه دارى را که در ايران "غسل تعميد اسلامى" شده است، از سر زندگى خود کوتاه کنيم. رژيم و نظامى  که نميتواند حقوق کار انجام شده را بدهد و اعتراض به اين دزدى آشکار را سرکوب ميکند، تنها بايد بزير کشيده شود.

راه ما در مقابل رژيم اسلامى وحدت مبارزاتى است. امسال در روز جهانى کارگر، ١٢ ارديبهشت، معلم و کارگر و پرستار و بازنشسته و بيکار، در صف واحدى عليه فقر و فلاکت و سرمايه بميدان بيائيم!

مرگ بر حکومت اسلامی سرمایه!
آزادى، برابرى، حکومت کارگرى!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٨ ارديبهشت ۱٣٨۷ -  ۲۷ آوريل ۲۰۰٨