دستگير شدگان اول مه بايد فورا آزاد شوند!

در جريان و بدنبال مراسمهاى اول مه در سنندج و عسلويه ١٢ نفر از کارگران و شرکت کنندگان در اين مراسمها دستگير شدند. شیوا خیرآبادی٬ عبدالله نجار فعال کارگری و از دستگیر شده گان اول ماه مه 1367 ٬ غالب حسینی٬ علی حسینی٬ بهاالدین صدوقی٬ سوسن رازانی در سنندج دستگير شدند. همينطور در تلاش کارگران عسلويه براى برپائى مراسم اول مه جوانمير مرادى٬ طه آزادى دستگير شدند. امروز صبح نيز سعيد حضرتى يکى ديگر از کارگران عسلويه به اتهام برپائى مراسم اول مه دستگير شده است.

بنا به اخبار ديگرى سه نفر از فعالين حقوق مدنى در شهر اشنويه بنامهاى؛ حمید اطهاری، نسرین محمودی آذر و آرام ابراهیم خاص، روز اول مه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. حمید اطهاری و نسرین محمودی آذر عضو هیأت مدیره و دبیر کمیته زنان انجمن دوستداران محیط زیست اشنویه و از فعالين جشنواره های آدم برفی در چند سال اخیر شهراشنویه بوده اند. اين سه نفر نيز به اتهام تلاش برای برگزاری روز جهانی کارگر دستگیر و بازداشت شده اند. قبل از اول مه نيز شيث امانى در جريان تعويض سند وثيقه بازدداشت و زندانى شد. منصور اسانلو و بختيار رحيمى از فعالين کارگرى مدتهاست که اسير رژيم اسلامى هستند.

جنگ رژيم اسلامى با کارگران برسر اول مه ادامه دارد. دراين جنگ رژيم اسلامى تلاش کرده است با دستگيرى و پرونده سازى براى کارگران و شکنجه و زندانى کردن آنها٬ اول مه و برگزارى آن را منتفى کند. اما کارگران هر سال با عزم بيشتر و به انحا مختلف تلاش کردند که از خواست برحق و بديهى برگزارى مراسمهاى مستقل کارگرى و سنگر اول مه دفاع کنند. طبقه کارگر ايران و پيشروان جنبش کارگرى بايد تلاشى وسيع و سازمانيافته و جهانى را براى اعمال فشار به رژيم ضد کارگرى اسلامى و خواست فورى آزادى دستگير شدگان اول مه ٧٨ ٬ فعالين حقوق مدنى٬ و کليه زندانيان سياسى در دستور بگذارند.

کارگران!
مجامع عمومى تان را برپا کنيد و اقدامات لازم را در دستور بگذاريد. از هم طبقه ايهايتان و از سنگر اول مه دفاع کنيد. در مقابل دوائر دولتى و زندانها اجتماع کنيد. کميته هاى دفاع از کارگران زندانى تشکيل دهيد. خانواده هاى زندانيان را در حمايت و حلقه وسيع همبستگى خود بگيريد. صندوقهاى حمايت مالى از خانواده هاى کارگران زندانى تشکيل دهيد. تعرض جديد رژيم اسلامى را به تقويت همبستگى طبقاتى در سطح کشورى و بين المللى تبديل کنيد.

زنده باد اول ماه مه!
مرگ بر حکومت اسلامى! مرگ بر سرمايه دارى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
١٣ ارديبهشت ٨٧- ٢ مه ٢٠٠٨