تظاهرات در اتاوا
با تظاهراتی قدرتمند در مقابل سفارت جمهوری اسلامی حلقه محاصره رژیم را تنگتر كنیم!

 

مردم در ایران جنگ گسترده و خیابانی را به رژیم اسلامی تحمیل كرده اند. توحش عنان گسیخته سركوبگران اسلامی تا حال نتوانسته در اراده مردم تزلزلی ایجاد كند. صحنه ها نبرد مردم هیجان انگیز، باشكوه و ستایش انگیز است.  فاصله تندپیچهای جدال مردم با حكومت جنایت و سركوب اسلامی كوتاه تر و هر بار شدیدتر میگردد. برای پایان دادن به عمر این رژیم آتش و خون باید حلقه محاصره را بدان تنگ و تنگتر كرد. جدال ما در خارج از ایران جزئی از همان نبردی است كه خلاصی از نكبت اسلامی را هدف قرار داده است. به صف تظاهرات آزادیخواهان، برابری طلبان و سرنگونی خواهان بپیوندید تا در یك حركت قدرتمند و باشكوه جمهوری اسلامی را هر چه بیشتر منفور و منزوی جهانیان سازیم و بدین طریق سرنگونی آن را تسهیل و سرعت بخشیم.

قرار ما چهارشنبه ۳٠ دسامبر ساعت ۱ ظهر، مقابل سفارت جمهوری اسلامی، اتاوا

مرگ بر جمهوری اسلامی!
زنده باد آزادی، برابری، حكومت كارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد كمونیسم كارگری_ تشكیلات كانادا
۲٨ دسامبر ۲٠٠٩