مردم نه خامنه اى ميخواهند و نه منتظرى
مرگ بر جمهورى اسلامى

رژيم اسلامى وارد سرازيرى مرگش شده است. خيل مرتجع آيت الله هاى مفت خور و سنگين وزن هر کدام از سوئى زوزه ميکشند تا سفره اسلام و آخوندها را از خامنه اى و شرکا جدا کنند. هر کدام از منتظرى تا صانعى و گلپايگانى و ديگران در پوشش "پاسخ به سوال" جلو افتاده اند تا کل اين دستگاه لفت و ليس را نجات دهند. توده ايها قبلتر روى اين مفتخوران بعنوان "مراجع" نور انداخته اند و مشخصا منتظرى را برجسته کرده اند. نامه و توصيه اخير مسعود رجوى به مجلس خبرگان براى جايگزينى موقت منتظرى نيز از همين جنس است.

مردم ايران نه خامنه اى ميخواهند و نه منتظرى و نه هيچ مرتجع اسلامى ديگرى. اين مردم به ميدان نيامده اند تا دستگاه سلطنتى ولايت را از خامنه اى بگيرند و دست امثال منتظرى بدهند! اين مردم بميدان نيامدند تا چاقو و شلاق و تفنگ را از دست لمپن اسلاميهاى احمدى نژاد بگيرند و دست موسوى و رفسنجانى بدهند. اين مردم حکومت اسلامى نميخواهند. اين نسل جديد اسلام نميخواهند. کسانى که سر دادن هر شعارى را در هر تناسب قوائى به خواست واقعى مردم ترجمه ميکنند٬ يا از سياست درکى ندارند و يا آگاهانه ميخواهند اعتراض مردم به حکومت اسلامى را قالب بزنند. دوران هر نوع اسلامى در ايران بپايان رسيده است. حرف مردم اين است؛ مرگ بر جمهورى اسلامى!

 

مرگ بر جمهورى اسلامى
مرگ بر سرمايه دارى
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٢٣ تير ١٣٨٨ - ١۴ جولاى ٢٠٠٩