هشدار! مقابل فاشيسم اسلامى بايستيم!
اخراج اجبارى کارگران از شهر وايگان

بنا به گزارش دريافتى٬ بدنبال اعتصاب کارگران کوره پزخانه هاى شهرستان وايگان و درگيريهاى ايجاد شده٬ شهردارى به سبک فاشيستها تصميم به اخراج اجبارى کارگران از محل زندگى شان گرفته است!

شهرستان وايگان يکى از شهرهاى استان آذربايجان شرقى است. اين شهر داراى کوره هاى دستى آجرپزى متعدد است و کارگران زيادى در آنجا مشغول بکار هستند. اکثر اين کارگران از شهرها و روستاهاى کردستان به اين کوره پزخانه ها مى آيند. بخشى از آنها کارگر فصلى نيستند٬ بلکه تمام سال در همينجا کار ميکنند٬ در شهر وايگان ساکن شدند و آنجا زندگى ميکنند. اما امروز بدستور جناب شهردار بايد شهر را اجبارا ترک کنند!  

اعتصاب و درگيريها
نرخ دستمزد پارسال در اين کوره ها براى هر هزار آجر ١٣٠٠٠ تومان بود. امسال کارفرماها اين نرخ را به ۶٠٠٠ تومان کاهش دادند. اين مسئله با اعتصاب کارگران روبرو شد. اين اعتصاب درگيريهائى را بهمراه داشت که اين درگيريها و تحريکها را صاحبان کوره ها شروع کردند. درگيريها از آنجا شروع شد که چند پسر ١٢ و ١٣ ساله در روزهاى اول اعتصاب به داخل شهر ميروند و صاحب کوره ها و چند تن از عواملشان آنها را تا سر حد مرگ کتک ميزنند و مجددا راهى کوره پزخانه ها ميکنند. متقابلا خانواده هاى اين کودکان به اداره پليس ميروند و از آنها شکايت ميکنند و خواست دستگيرى شان را مطرح ميکنند. اما پليس وايگان حتى بدون هيچ توجه فرمال به شکايت اين پدر و مادرها آنها را از اداره بيرون ميکنند. بدنبال اينکه پليس رسما جانب کارفرماها و عواملش را ميگيرد که کودکان را وحشيانه کتک زده بودند٬ جمعى از کارگران کوره ها راسا سراغ کشاورزان و کسانى که به اين کودکان کتک زده بودند ميروند و متقابلا آنها را کتک ميزنند. بدنبال اين درگيرى سه تن از اين کارگران توسط وزارت اطلاعات دستگير شدند. بيش او دو هفته از دستگيرى آنها ميگذرد و تاکنون هيچ خبرى از آنان به بستگانشان داده نشده است. 

اعتصاب حدود ٢٠ روز طول کشيد. کارگران دراين اعتصاب موفق شدند نرخ ۶٠٠٠ تومان را به ٨٠٠٠ تومان و بعدا به ١١٠٠٠ تومان برسانند. با توجه با بالا رفتن هزينه هاى خانواده هاى کارگرى اين مبلغ بسيار ناچيز است و هنوز نسبت به نرخ دستمزد سال گذشته پائين تر است. چند روز است که کارگران اعتصاب را شکستند و سر کارهايشان بازگشتند. بعد از بيست روز اعتصاب و تحمل هزينه آن کارگران زير فشار اقتصادى و امنيتى اين تصميم را گرفتند.

سياست اخراج اجبارى از شهر
اما با پايان اعتصاب نهادهاى دولتى تعرض شان را به کارگران ادامه دادند. تصميم گرفتند عده اى از کارگران را از شهر وايگان و خانه و کاشانه شان بيرون کنند. بدستور شهردار تمام افرادى که از شهرهاى ديگر براى کار در تمام سال به آنجا مهاجرت کرده بودند٬ که در فصلهاى بهار و تابستان در کوره ها و در پائيز و زمستان در جوجه کشى ها و بار زدن آجرها کار ميکنند و در شهر وايگان خانه خريدند و ساکن آنجا هستند٬ مجبور به فروش خانه هاى خود به زير قيمت شدند و به اجبار بايد شهر را تا پايان فصل کار در کوره آجرپزى ترک کنند!؟ اين بخشنامه شامل کارگران زيادى ميشود که توسط شهردارى به آوارگى و دربدرى و بيکارى محکوم شدند. از طرف ديگر فرماندارى شهرستان وايگان و فرماندارى شهرستان شبستر٬ براى صاحبان کوره ها وامهاى کلان در نظر گرفته اند. از سال بعد هيچ کارگرى از شهر ديگرى نميتوان آنجا کار کند و ظاهرا قرار است که همه کوره هاى دستى به کوره هاى ماشينى تبديل شوند.

کارگران کوره پزخانه ها!
اعتصاب سال گذشته شما در همين منطقه و کوره هاى اطراف با پيروزى مواجه شد. دليل اين پيروزى ايجاد شوراها و اتحاد و يکدلى شما بود. امسال کارفرماها نهايتا دستمزدتان را پائين کشيدند و دولت دست به پاکسازى و تحريک قومى زده است. جمهورى اسلامى و شهردارش غلط ميکند کسى را از خانه و کاشانه اش بيرون کند. اين سياست که هيچ کارگرى از هيچ شهر ديگر حق کار کردن در وايگان و کوره هاى اطرافش را ندارد يک سياست فاشيستى است و بايد فورا در نطفه خفه شود!

شوراهايتان را برپا کنيد! در دفاع از کار و دستمزد مناسب و امنيت و کوتاه کردن دست اوباش از سر خانواده ها و کودکانتان بميدان بيائيد! خواهان استعفاى شهردار و لغو اين بخشنامه ارتجاعى و فاشيستى شويد! از ديگر کارگران و مردم شهر وايگان و منطقه کمک بطلبيد! در مقابل سياست ارتجاعى تفرقه ميان مردم محروم و زحمتکش توسط کارفرماها و دولت٬ سياست همبستگى طبقاتى و همسرنوشتى و اتحاد کارگرى را تقويت کنيد! کوره ها اگر ماشينى ميشوند بايد کار کارگر ساده تر و حقوقش بيشتر و ساعات کارش کمتر شود. کارگران مخالف تکنولوژى نيستند٬ اين تنها در سرمايه دارى است که تکنولوژى به بيکارى و فقر کارگر ترجمه ميشود! مستقل از اينکه کوره هاى جديد به چه تعداد کارگر نياز دارند و چه تعداد بيکار ميشوند٬ دولت و شهردار حق ندارد مردم را از شهر بيرون کند! سياست فاشيستى مهاجرت اجبارى بايد فورا و بدون هيچ قيد و شرطى لغو شود! کارگران و مردم آزاديخواه اگر متحدانه در مقابل اين سياست بايستند آنها راهى جز لغو آن ندارند! طبقه کارگر و کليه مردم آزاديخواه در سراسر ايران بايد عليه اين تحرک فاشيستى عکس العمل نشان دهد. اين سياست دارد کوره هاى جنگ داخلى و قومى و کشتن همسايه توسط همسايه را داغ ميکند! اينها استاد اين کارند و سابقه خونين در همين منطقه دارند. کارگران سرسخت ترين مخالف چنين سياستهاى ارتجاعى و ضد جامعه و فاشيستى هستند!

 

مرگ بر جمهورى اسلامى
مرگ بر سرمايه دارى
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٢٣ تير ١٣٨٨ - ١۴ جولاى ٢٠٠٩