توطئه رژیم اسلامی و اینترپل علیه اپوزیسیون را باید درهم شکست !
شهرام همایون هم در لیست اینترپل قرار گرفت

پلیس بین المللی – اینترپل پس از قرار دادن اسامی برخی از مسئولین و دوستداران "حزب کمونیست کارگری – حکمتیست" اخیرا شهرام همایون٬ مدیر شبکه تلویزیونی "کانال یک" را نیز در لیست افراد تحت تعقیب به "اتهام" واهی تروریسم قرار داده است. مبنای این اقدام شنیع اینترپل حکم بی دادگاه اسلامی در شیراز است.

ما همانطور که قبلا اعلام کردیم احکام دادگاههای رژیم آدمکشان اسلامی فاقد کوچکترین اعتبار سیاسی و حقوقی است. این اقدام رژیم اسلامی یک تعرض آشکار پلیسی به کل اپوزیسیون سیاسی رژیم اسلامی است. گامی برای غیر امن کردن فضای سیاسی در خارج کشور برای اپوزیسیون رژیم اسلامی است. کلیه افراد مذکور از عناصر شناخته شده اپوزیسیون رژیم اسلامی هستند.

ما بار دیگر اعلام میکنیم چنانچه این تعرض رژیم اسلامی و اینترپل علیه اپوزیسیون جمهوری اسلامی قاطعانه در هم شکسته نشود٬ میتواند گسترش یابد و جمع گسترده تری از فعالین و چهره های شناخته شده اپوزیسیون را در بر گیرد . تلاش برای "جنایی" کردن پرونده فعالیت نیروهای اپوزیسیون رژیم اسلامی حلقه ای در پیشبرد این تعرض بیشرمانه است. باید با تمام قوا این سياست مذبوحانه رژيم اسلامى و مماشات دولتهاى غربى و نهادهاى پليسى شان را درهم شکست. اين جمهورى اسلامى و سرانش هستند که باید بجرم جنايت عليه بشريت محاکمه و تحت تعقیب قرار گیرند٬ نه فعالين اپوزيسيون به "اتهام" فعاليت سياسى علیه رژیم اسلامی. اين سياست مذبوحانه را با اعتراض گسترده نیروهای اپوزیسیون رژیم اسلامی و بشریت آزاديخواه و متمدن باید درهم شکست.  

حزب اتحاد کمونیسم کارگری سياست پرونده سازى جنائى براى فعالين سياسى اپوزيسيون را قويا محکوم ميکند. حزب اتحاد کمونیسم کارگری از تمام نیروهای اپوزیسیون میخواهد که مستقل از دوری و نزدیکی با نقطه نظرات "شهرام همایون" و یا "حزب کمونیست کارگری – حکمتیست" و یا هر فرد و جریان دیگری که امکانا فردا در لیست اینترپل قرار میگیرد٬ در خنثی کردن این تعرض رژیم اسلامی و تبانی وقیحانه اینترپل به سهم خود بکوشند.

رژیم جمهوری اسلامی در سراشیبی سقوط است. در تلاش برای بقاء ارتجاعی خود به هر خس و خاشاکی متوسل میشود. این تعرض نیز گوشه ای از اقدام یک رژیم در حال احتضار و رو به مرگ است. مردم حکم به سرنگونی رژیم اسلامی داده اند و جامعه برای بزیر کشیدن کل بساط این رژیم آدمکشان اسلامی به حرکت در آمده است. این توطئه را هم مانند تمام تشبثات رژیم اسلامی باید قاطعانه شکست داد . روزی که تمامی سران و عاملین بیش از سه دهه جنایت علیه مردم را به محاکمه بکشانیم دور نیست!


مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٢٠ بهمن ١٣٨٨ - ٩ فوریه ۲۰١۰