اعتصاب نان فانتزى پزهاى سنندج

بنا به خبر دريافتى٬ از جمعه گذشته نانوائى هاى موسوم به نان فانتزى پز در شهر سنندج دست به اعتصاب زده اند. اين اعتصاب که يکهفته است ادامه دارد در واکنش به حذف سوبسيد آرد توسط دولت است که بنا به گفته اين نان پزى ها قيمت نان ساندويج را ده برابر ميکند. در مدت اعتصاب که نان فانتزى توليد نميشود٬ مردم و ساندويچى ها از نان سنگگ و لواش براى تهيه ساندويچ استفاده ميکنند. 

حذف سوبسيد از کالاهاى اساسى مورد نياز مردم٬ تداوم اجراى قطره چکانى همان "طرح تحول اقتصادى" احمدى نژاد است که قرار است با آزاد کردن قيمت ها به ثروتمندتر شدن سريع عده اى سرمايه دار انگل و شرکتهاى بازرگانى و به خاک سياه نشاندن مردم محروم منجر شود. اين نسخه اقتصادى جديد نيست و نتايج آن هم اکنون صدها ميليون مردم را در چهارگوشه جهان به گرسنگى و فلاکت شديد رانده است.  

کارگران٬ مردم زحمتکش!
سرمايه دارى اسلامى در ايران هر وعده اى در مضحکه هاى انتخاباتى اش بدهد٬ وظيفه اش پر کردن کيسه و حساب بانکى سرمايه داران و تداوم اين بساط با اتکا به يک اختناق گسترده است. بايد اجراى تدريجى حذف سوبسيدهاى دولتى از کالاهاى اساسى مورد نياز مردم را توسط دولت جدى گرفت و در مقابل موج فقر و گرسنگى و گرانى و کمبود٬ که خود راه را به انواع کيسه دوزيها و بازار سياه توسط عوامل همين ها باز ميکند٬ فکرى اساسى کرد. نميشود حقوق ناچيز کارگر را چند ماه چند ماه ندهند و نيازهاى اوليه خانواده کارگرى را با چندين برابر قيمت در بازار عرضه کنند. نميشود از يکسو دستمزدهاى چند برابر زير خط فقر تعيين کرد و همزمان نيازهاى اوليه کارگران را با ده برابر قيمت فروخت. اين طرحى براى تشديد فقر و فلاکت و گرسنگى اکثريت مردم محروم است.

رژيمى که با پرچم فقر و فلاکت عمومى کمر به نابودى ميليونها خانواده کارگرى بسته است بايد توسط انقلاب کارگرى سرنگون شود.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونیسم کارگری

٢٨ اوت ٢٠٠٩ ۶ شهريور ١٣٨٨