بساط "دادگاههای اسلامی" را در هم بشکنید!

رژیم جمهوری اسلامی بار دیگر بساط شنیع و تهوع آور "دادگاههای اسلامی" خود را برپا کرده است. هیچ چیز جدیدی در این محاکمات نیست. تکرار سناریوی همیشگی دستگاه جنایت و اسلام از ابتدای استقرارش است. تکرار همان بیدادگاههایی است که رژیم اسلامی در دوران عروج خود بر علیه کمونیستها و آزادیخواهان و مخالفان خود برپا کرد و بیش از صد هزار تن از شریفترین انسانهای جامعه را به پای جوخه های اعدام و پای طنابهای دار فرستاد.

محاکمات مانند همیشه فرمایشی و فاقد هر گونه اعتباری است. محاکمه شوندگان قبل از حضور در دادگاه تحت انواع شکنجه های وحشیانه جسمی و روانی قرار داده شده اند. متهمین از روی متن های از پیش آماده شده به "خیانت" خود "اقرار" میکنند. دادگاهها علنی نیست. دفاعیه ای در کار نیست. هیات منصفه ای در کار نیست. شهودی وجود ندارد. هیات بررسی ای در کار نیست. حقوق متهم مقوله ای پوچ و بی پایه است. همه چیز فرمایشی و ضد انسانی و اسلامی است. تنها تفاوت در قربانیان این ماشین آدمکشی است. این بار قربانیان بخشی از خود پیکره جمهوری اسلامی٬ بخشی از اصلاح طلبان حکومتی٬ هستند. جمعی از برادران تنی و حساب پس داده رژیم اسلامی که سالیان سال در صف مقابل در ساختن همین بساط نقشهای کلیدی ایفا کردند٬ امروز خود با اتهاماتی مشابه در صف متهمین قرار داده شده اند. این تکرار کمیک یک تراژدی عظیم تاریخی است. 

این محاکمات اقدامی از سر ضعف و استیصال و زبونی است. نشان از شدت گیری و لاینحل شدن تخاصمات جناحهای رژیم اسلامی و داغ شدن زمین زیرپای این جماعت اوباش و چاقوکش اسلامی است. در سراشیبی سقوط قرار گرفته اند و در این دوران پایانی به هر جنایتی٬ حتی بر علیه خودی ترین خودی هایشان٬ متوسل میشوند. محاکمه فله ای این گروه در عین حال بخشی از تلاش حکومت در حذف کامل این جناح از دستگاه حاکمیت اسلامی است.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری برپایی این دادگاههای شنیع و شرم آور را قویا محکوم میکند. کسانی که امروز این دادگاهها را برپا کرده اند٬ خود باید در ردیف اول محاکمه شوندگان به جرم جنایت علیه مردم قرار داده شوند. حزب اتحاد کمونیسم کارگری باردیگر اعلام میکند که تمامی سران رژیم اسلامی را به جرم سی سال جنایت علیه مردم ایران در دادگاههای عادلانه محاکمه خواهند شد. آن روز دور نیست.

ما اعلام میکنیم که این اقدامات کوچکترین تاثیری در مرعوب کردن و عقب راندن مبارزه مردم برای سرنگونی رژیم اسلامی ندارد. برعکس باعث جری تر شدن مردم علیه این ماشین آدمکشی است. فریادهای "اعتراض٬ شکنجه دیگر اثر ندارد"٬ "زندانی سیاسی آزاد باید گردد" پاسخ برحق مردم آزادیخواه به این نمایش شنیع است.

مردم آزادیخواه
بساط این دادگاههای ضد انسانی را در هم شکنید. تلاش برای آزادی تمامی زندانیان سیاسی را گسترش دهید. پایان عمر رژیم اسلامی نزدیک است. پیروزی در گرو متشکل شدن در شوراهای محیط کار و زیست و قرار دادن یک افق رادیکال٬ آزادیخواهانه و برابری طلبانه٬ یک آلترناتیو سوسیالیستی٬ در راس تحولات جامعه است.

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٣ اوت ٢٠٠٩ – ١٢ مرداد ١٣٨٨