آمستردام تحت پوشش اطلاعیه های حزب
10 اکتبر بر علیه اعدام

   

طبق اطلاع قبلی نهم اکتبر ساعت 11 تا 13 میدان دام در آمستردام هلند شاهد حضور کادرهای حزب بود؛ در این حضور صدها اطلاعیه بدست مردم حاضر در محل بخصوص توریستها رسید.

 

در این اقدام ؛ برخورد مردم با رفقا بسیار دوستانه و مشتاقانه بود و بعضا از رفقا استقبالهای زیادی شد؛ آدرس تماسها و سایت حزب به مردم داده میشد .
نکته جالب در این حرکت عکسی بود که بروی اطلاعیه ها بود و شماری از مردم با دیدن عکس قبل از اینکه متن اطلاعیه ها را بخوانند به رفقا میگفتند مربوط به ایران است؟
این نشاندهنده خط اصولی ما برای محکوم کردن ایران بعنوان بزرگترین عامل اعدام در جهان است ؛ مردم همه جا اکنون براحتی میدانند که حکومت اسلام سیاسی در ایران سر منشاء اعدام ؛ قتل عمد دولتی است.


مرگ بر جمهوری اسلامی
زنده باد جمهوری سوسیالیستی
آزادی ؛ برابری حکومت کارگری
حزب اتحاد کمونیسم کارگری – واحد هلند
9 اکتبر 2010