روز جهانى کارگر٬ 
خيابانها متعلق به کارگران است!

اول مه روز استقلال هيچ کشورى نيست! روز هيچ "ملتى" نيست! روز هيچ تاجر مذهبى نيست! روز شاهان و مالکين و سرمايه داران نيست! روز "سبز" نيست! روز سياه نيست! روز عمال پليسى حکومت در ميان کارگران نيست! اول مه روز کارگران جهان است! روز جنبش بين المللى سوسياليستى طبقه کارگر است! روز برافراشتن پرچم سرخ کارگرى است!  

کارگران٬ همرزمان!
حکومت سرمايه دارى در ايران با سياست حذف سوبسيدها کمر به تشديد چند باره فقر و محنت تاکنونى ما بسته است. سرکوب و به زنجير کشيدن رهبران کارگرى٬ سرکوب شوراها و تشکلهاى مستقل کارگرى٬ نظامى کردن محطيهاى کار٬ تحميل فقر و اختناق به طبقه ما و کل جامعه کارنامه سه دهه حکومت اسلامى سرمايه داران است. اول مه روز اعتراض به کل اين وضعيت است. اول مه بايد متحد و قدرتمند اعلام کنيم که کارگران اين وضعيت را نمى پذيرند!

به استقبال اول ماه مه روز جهانى کارگر برويم. در کارخانجات و محلات کارگرى مجامع عمومى را برپا کنيم و براى برگزارى مراسمهاى مستقل اول مه همراه با خانواده هاى کارگرى دست بکار شويم. روز اول مه در مقابل ادارات دولتى اجتماع کنيم و عليه سياست فقر و اختناق٬ عليه سياست حذف سوبسيدها٬ عليه نپرداختن دستمزدها و بيکار سازى٬ عليه به بند کشيدن رهبران کارگرى٬ عليه تبعيض و زن ستيزى٬ و براى آزادى و برابرى و رفاه همگان صدايمان را بلند کنيم!  

روز جهانى کارگر خيابانها مال ماست! اجازه ندهيم سازمانهاى پليسى حکومت در ميان کارگران٬ "خانه کارگر" و شوراهاى اسلامى کار٬ کارگران را سياهى لشکر جنگ جناح هاى سرمايه دارى کنند. اجازه ندهيم هيچ بخشى از طبقه ما را به نماز جمعه و زجه زدن روى قبر خمينى ضد کارگر بکشانند. بايد بيش از هر زمان نهادهاى جاسوسى در ميان کارگران را طرد کنيم. اول مه خيابانها و تريبونها بايد دست کارگران باشد و همه جا صداى اعتراض مستقل طبقه کارگر عليه بردگى و اختناق بلند شود!

اول مه خيابانها و ميدانها و محلات را فتح کنيم و کيفرخواست مان را عليه کل نظام سرمايه دارى اعلام کنيم! اول مه روز اعلام همبستگى با کارگران جهان و مبارزات کارگرى و آزاديخواهانه در سراسر ايران است. اول مه روز رخ نشان دادن طبقه کارگر بعنوان پرچمدار آزادى جامعه است!

  

زنده باد انترناسيوناليسم کارگرى!
مرگ بر سرمايه دارى!
زنده باد انقلاب کارگرى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۶ فروردين ١٣٨٩ – ٢۶ آوريل ٢٠١٠