با تمام قوا عليه تحركات فاشيستى - ناسیونالیستی!

جمعه ١٣ ارديبهشت٬ به فراخوان و امکانات مالى و تبليغاتى "سازمان تربيت بدنى استان آذربايجان شرقى" و حمايت ناسيونال فاشيستهاى ايرانى٬ هزاران نفر "در پاسداشت روز ملی خلیج فارس" از ابتدای جاده شاهگلی به طرف استخر شاهگلی در تبريز راهپيمائى کردند. دراين مراسم شعارهاى فاشيستى مانند "چو ايران نباشد تن من مباد"٬ "وطن يعنى خليج تا ابد پارس"٬ و ... در دست شرکت کنندگان بود و در پايان جوايزى به برخى شرکت کنندگان داده شد. همينطور روز سه شنبه پان ايرانيست ها با تجمع در مقابل سفارت امارات متحده عربی در تهران، به «تحريف نام خليج فارس»، و ادعای اين کشور در قبال جزاير ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک، با شعارهاى فاشيستى و ضد عربى "اعتراض" کردند. از هاشمى رفسنجانى و برخی بلندگوهاى تبليغاتى جمهورى اسلامى تا بسيج دانشجوئى و پان ايرانيست ها و ناسيوناليستهاى فاشيست زير پرچم "خليج هميشه فارس" عليه کارگران و مردم منطقه هم جهت و هم سو شده اند.

ترديدى نيست كه موسسه گوگل نه ميتواند و نه امكان دارد جغرافیای منطقه را به نفع اين يا آن جناح ناسيوناليستى تغيير دهد. بحث نام خليج - "پارس يا عربى"- بحثى قديمى در متن رقابت و دعواى ناسيوناليسم عظمت طلب ايرانى و ناسيوناليسم عربى است. قدیمی و حاشیه ای است. اما اين پرچم را امروز جمهورى اسلامى هم در دست گرفته و در جهت جاه طلبيهاى سياسى و تحكیم موقعيت خود در منطقه از آن استفاده ميکند. جناحهایی از جمهورى اسلامى از آنجا که اسلام برايشان عنصر بسيج کننده نيست٬ به ناسيوناليسم و فاشيسم ایرانی روی  آورده اند و هر چه بیشتر عناصر این خرافه را به سیاستهای ضد انسانی اسلامی خود اضافه میكنند. از مسئله هسته اى تا نام خليج و بحث قديمى جزاير سه گانه٬ همه بهانه هائى براى دامن زدن به خرافات ناسيوناليستى و بسيج مردم پشت ارتجاع اسلامى و ناسیونالیستی است. دراين ميان فاشيسم ايرانى، پان ايرانيستها و مشروطه خواهان و ناسيونالیستهای عظمت طلب با بی شرمی در كنار رژيم آدمكشان اسلامی قرار گرفته اند.

کارگران٬ مردم آزاديخواه!
اين تبليغات فاشيستى و بيگانه ستيز يک سر سوزن به منافع شما و امر آزادى و برابرى ربط ندارد. ناسيوناليستهاى عظمت طلب ايرانى كودنانه فکر ميکنند میتوانند رژيم اسلامی و جامعه را از درون "تسخير" کنند. دارند عملا به زیر پرچم جمهورى اسلامى میخزند. دارند زمينه جنايت های جدید دیگری را عليه مردم، چه در ايران و چه در منطقه، فراهم ميکنند. اين جنگ ما نیست. جنگى برسر هژمونى سياسى در منطقه است. جنگى عليه اکثريت مردم منطقه بطور اعم و عليه طبقه کارگر و وحدت کارگران منطقه بطور اخص است. قرار است جواب گرسنگى و بيمارى و بيکارى و فلاکت عمومى را با ترهات ناسيوناليستى و خلسه و خرافه ملى بدهند. اين جنگى عليه رشد طبقه کارگر و پرچم سوسياليستى آنست که هدفش را آزادى و برابرى همگان٬ همزيستى مسالمت آميز با مردم منطقه٬ و پر کردن شکافهائى که تاريخا توسط ناسيوناليستهاى متفرقه ايجاد شده٬ قرار داده است. پرچم فاشيستى را برمى افرازند و جوانان و حتى کودکان معصوم را قربانى اين نمايش مضحک ميکنند تا حقوق پايمال شده مردم زحمتكش را پايمال تر کنند. تا در مقابل سوسیالیسم و نفوذ آراء و عقاید و سیاستهای جنبش كمونیسم كارگری سد بندی كنند. در مقابل اين تحرکات ناسیونال - فاشيستى بايد هوشيار بود و قاطعانه عليه آن ايستاد.

کارگران بايد اعلام کنند که جنگى با "همسايه ها" ندارند. اين تبليغات جنگى به ما و طبقه ما و جنبش رهائى بخش ما تعلق ندارد. ما در مقابل این سیاستهای شوم ناسیونالیستی سیاست انترناسیونالیسم و همبستگی طبقاتی و انسانی همه مردم را مستقل از تابعیت و محل تولدشان قرار میدهیم. اين تبليغات ارتجاعی در عین حال كه عرب ستيزند و ناسیونال رقیب را هدف خود قرار میدهند، در عین حال نیز تلاشی برای قربانی كردن كارگران و مردم زحمتكش در خدمت اهداف ارتجاعی و ناسیونالیستی سرمایه اند. هدف این تبلیغات دشمنی و مقابله آشكار با رشد آگاهی طبقاتی و قدرت سوسیالیسم و انساندوستی و انترناسیونالیستی در جامعه است. هدف درهم کوبيدن و به انزوا راندن آزاديخواهى و برابرى طلبى و سوسياليسمى است که طبقه کارگر و اردوی كمونیسم كارگری پرچمش را در دست دارد. مثل هميشه فاشيستها و ناسيوناليستهای عظمت طلب جلو مى افتند تا روى جنازه کارگران و آزاديخواهان و سوسياليستها و کمونيستها رژه بروند و خود را به اهداف ضد انسانی شان نزدیك تر كنند. اينها همان چکمه پوشان آريائى٬ همان قوم پرستان عهد عتيقى٬ همان فاشيستهاى ايرانى٬ همان آرکانها و توجمانهاى "وطنى" هستند که پتانسيل هر جنايت و پاکسازى قومى را دارند. بساط اين جریانات فاشيستى –اسلامى- پان ايرانيستى را بايد برچید. 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى طبقه کارگر و مردم آزاديخواه و برابرى طلب را به سنگربندى در مقابل اين تبليغات فاشيستى و ضد کارگرى کمپ متحد رژيم اسلامى و پان ايرانيست ها و ناسیونالیستها و قوم پرستان فراميخواند. حزب اتحاد کمونیسم کارگری خواهان شدیدترین مبارزه سیاسی علیه هر تحرک احزاب ناسیونالیست و قومپرست برای تحمیل افق و آینده تاریک و ضد انسانی بر تحولات آتی جامعه است. حزب اتحاد کمونیسم کارگری برای برقراری یک نظام سیاسی و اداری سکولار، غیر قومی و غیر مذهبی تلاش میکند که در آن برابری حقوقی کلیه اهالی و ساکنین کشور، مستقل از قومیت، جنسیت، نژاد، مذهب، اعتقادات، و غیره تضمین شده باشد. حزب اتحاد کمونیسم کارگری با هر تلاش ارتجاعی برای مبتنی کردن دولت و نظام اداری در کشور بر مبنای مذهب، قومیت، و ملیت قاطعانه مقابله خواهد کرد.

 

زنده باد همبستگى بین المللی کارگران!
مرگ بر جمهورى اسلامى! مرگ بر سرمايه دارى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
١٣ ارديبهشت ٨٧ – ٢ مه ٢٠٠٨