شهرک صنعتى سليمى
کشته شدن ١۵ کارگر در سه سال

بنا به خبر دريافتى٬ در فاصله سه سال گذشته٬ ١۵ نفر از کارگران٬ هنگام سرکار آمدن و يا رفتن به خانه٬ در ورودى شهرک صنعتى سليمى جان خود را از دست داده اند.

شهرک صنعتی سلیمی تبریز در فاصله ٣۵ کیلومتری جاده تبریز - آذرشهر واقع است. ورودی این شهرک صنعتى فاقد پل هوایی است و کارگران براى ورود به شهرک ناچارند مسیر اتوبان را دور بزنند. کارگران صنايع مختلف اين شهرک که در اطراف منطقه زندگى ميکنند٬ مجبورند که از موتورسيکلت بعنوان وسيله نقليه براى رسيدن سر کار و برگشت به منزل استفاده کنند. کارگران هر روز مجبورند دو بار٬ يعنى وقت سرکار آمدن و وقت رفتن٬ مسير اتوبان را بدليل نبود پل هوائى دور بزنند. و همين اجبار مرتبا کارگران را طعمه تصادف ميکند و جانشان را ميگيرد. آخرين مورد دو هفته پيش بود که يک کارگر در اثر تصادف جانش را در همين محل از دست داد.

بنا به خبر طى سه سال گذشته ١۵ کارگر در ورودى اين شهرک صنعتى جان باختند. با هر بار واقعه اعتراض وجود داشته و کارگران و مردم زحمتکش منطقه خواهان احداث پل هوائى در ورودى اين محل بودند اما ترتيب اثرى داده نشده است. اين در حالى است که يک پل هوائى بى ثمر در نزديکى اين شهرک ساخته شده است اما معضلى از کارگرانى که بايد وارد مراکز کار در شهرک صنعتى سليمى تبريز شوند و يا از آن خارج گردند حل نميکند.

جمهورى اسلامى سرمايه داران براى اوباش و ماشين سرکوب و جاسوسى و ترور و جيبهاى گشاد "خانواده نظام" تا دلتان بخواهد پول و امکانات دارد. اما براى ايجاد يک پل هوائى٬ که آنهم کارگران ميسازند٬ نه پول دارد و نه توجهى ميکند. براى اين مفتخوران مرتجع هيچ چيز بجز ثروت و قدرت ارزش ندارد و براى حفظ آن دست به هر جنايتى ميزنند.

حزب به خانواده ها و بستگان اين کارگران صميمانه تسليت ميگويد. مسئول اين جنايات در کارخانه و خيابان حکومت سرمايه دارى جمهورى اسلامى است. اين نظام آدمکش ضد کارگر و ضد جامعه بايد بقدرت متحد کارگران و مردم آزاديخواه سرنگون شود. حکومت کارگرى تمام آنچه را که سرمايه داران و دولت شان ناتوان از تامين آنند٬ به جامعترين شکل ممکن تامين ميکند.

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١٣ اسفند ١٣٨٨ – ۴ مارچ ٢٠١٠