پیام حزب اتحاد کمونیسم کارگری به مناسبت فرا رسیدن سال نو

سال نو مبارک

مردم آزادیخواه
از جانب رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری رسیدن سال نو را به همه شما تبریک میگویم.

سالی که گذشت سال تشدید بی سابقه گرانی٬ فقر و فلاکت٬ بیکاری و سال تشدید بی حقوقی و مصائب بیشمار زندگی مردم بود. بعلاوه در سال گذشته ما شاهد تشدید تخاصمات دو قطب تروریستی جهان معاصر بودیم. تحریم اقتصادی٬ که اساسا سلاحی کشنده علیه توده های مردم کارگر و زحمتکش است٬ اکنون به یک واقعیت زشت زندگی تبدیل شده است. خطر یک جنگ خانمانسور بر بالای سر جامعه قرار گرفته است و هر روز شاهد عربده کشی های جنگی طرفین هستیم.

اما این تنها یک روی سکه و گوشه ای از واقعیات است٬ علیرغم خفقان و اختناق بی سابقه٬ علیرغم دستگیریها و زندانها ما همچنان شاهد اعتراضات کارگران و توده های مردمی هستیم که در کمین رژیم اسلامی نشسته اند و برای سرنگونی اش تلاش میکنند.

مردم آزادیخواه
به این مصائب و معضلات میتوان و باید پایان داد. اما پایان این دوران سیاه اسلامی و سرمایه با گره زدن سرنوشت خود به جنگ تروریستها و بمب افکنهای آمریکایی ممکن نیست. پایان دادن به استبداد و استثمار و بی حقوقی با تحریم اقتصادی ممکن نیست. پایان دادن به جنگ و تحریم اقتصادی با قرار گرفتن در دفاع از اردوی اسلامی ممکن نیست. هیچ دفاعی از رژیم اسلامی با هیچ بهانه ای را نباید پذیرفت. هیچ دفاع از جنگ و تحریم را با هیچ بهانه ای نباید پذیرفت. تنها یک اردوی آزادیخواهی و برابری طلبی وجود دارد و آن اردوی کمونیسم کارگری است. کمونیسم کارگری تنها جنبشی است که متضمن آینده ای بهتر٬ خوشبختی و سعادت همگان است. دستیابی به اهداف دیرینه جامعه٬ در گرو قدرت گیری این جریان و پیروزی این جنبش بر ارتجاع و تبعیض و نابرابری و استبداد و استثمار است. 

امیدوارم که سال نو سال تعیین تکلیف نهایی انقلابی با رژیم اسلامی و برپایی جامعه ای آزاد و برابر و مرفه بر ویرانه های رژیم اسلامی باشد.علی جوادی
دبیر کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری

١۹ مارس ۲۰١۲