پخش اطلاعيه هاى حزب در اصفهان و انديمشک

اصفهان
بنا به خبر دريافتى٬ پنجشنبه شب ١۵ بهمن٬ تيمى از فعالين حزب تعداد ١٠٠٠ نسخه از بيانيه حزب به مناسبت ٢٢ بهمن با عنوان: "نابود باد جمهورى اسلامى٬ زنده باد جمهورى سوسياليستى" را در مناطق اطراف خيابان کاوه توزيع کردند.

انديمشک
بنا به گزارش ديگرى٬ عصر روز پنجشنبه ١۵ بهمن٬ تعدادى از آزاديخواهان اطلاعيه حزب در باره اعتصاب و تحصن کارگران شهردارى انديمشک را در منطقه قبرستان شهر که دراين روز از مناطق شلوغ شهر است بين مردم توزيع کرده اند.

 حزب ابتکار انقلابى همرزمان کمونيست را ارج مينهد و به آنها خسته نباشيد ميگويد. 

 

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونیسم کارگرى
١٧ بهمن ۱۳۸۸ - ۶ فوریه ۲۰۱۰