يدالله خسروشاهى درگذشت !

 

با کمال تاسف مطلع شديم که يدالله خسروشاهى از رهبران شناخته شده کارگران نفت و جنبش کارگرى ايران ساعت ۵ صبح روز پنجشنبه ۴ فوريه ٢٠١٠ در سن ۶٧ سالگى بر اثر سکته مغزى در لندن درگذشت.

یدالله خسرو شاهی از نسل کارگران سوسياليستى بود که پنج دهه براى اتحاد و تشکل و حقوق و حرمت طبقه کارگر مبارزه و تلاش کرد. وى بعلت همين تلاشها و مبارزات سالها از عمرش را در زندانها و شکنجه گاههاى رژيمهاى سرمايه دارى سلطنتى و اسلامى گذراند. با مرگ يدالله خسروشاهى طبقه کارگر يکى از رهبران و فعالين دلسوز خود را از دست داد.

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى درگذشت يدالله خسروشاهى را به همسر و فرزندانش و به دوستان و همرزمانش صميمانه تسليت ميگويد. ياد يدالله خسرو شاهى گرامى باد!

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
۵ فوريه ٢٠١٠ – ١۶ بهمن ١٣٨٨