کارگران شرکت تابلین !
دستمزدهای پرداخت نشده٬ تهدید اخراج

بنا به خبر دريافتى٬ بیش از 3000 نفر از کارگران شرکت راه و ساختمان تابلین علیرغم پیگیریها و اعتراضات مکرری که داشته اند تاکنون موفق به دریافت دستمزدها و مبالغ اضافه کاری انجام شده مربوط به دو ماه گذشته يعنى دی و بهمن نشده اند. کارگران که بشدت تحت فشارهای روزافزون گرانی و پيامدهاى بحران اقتصادی حکومت اسلامی سرمایه داران هستند در این مدت بارها در اعتراضات خود خواهان دریافت فوری و بی اما و اگر دستمزدهای خود شده اند. اما در مقابل سرمایه داران و عوامل کارفرما با بهانه و کارشکنی از دادن حقوق کارگران طفره میروند. مرتب میگویند شهرداری پولهای ما را نداده پس ما هم پولی برای پرداخت دستمزدهای کارگران نداریم. البته این حضرات تلویحا کارگران را هم تهدید نموده اند که اگر بحران مالی شرکت ادامه یابد کار را تعطیل نموده و اکثریت این کارگران بیکار شده و به زبان روشن تر از کار اخراج خواهند شد!

شرکت تابلین مجری طرحی شبیه تونل میدان توحید تهران است. اجرای این پروژه جدید (تونل نیایش) که از یکسال پیش شروع شده مربوط است به احداث تونلی در اعماق 40 متری زمین به طول بیش از 10 کیلومتر. این تونل زیر گذر قرار است خیابان کارگر شمالی (بیمارستان قلب) را به اتوبان بابایی وصل نموده و به سمت شرق تهران و دماوند امتداد یابد. در حال حاضر بیش از 3000 کارگر مجموعا در 5 کارگاه مستقرند. این کارگران با قراردادهای سفید امضا و یکطرفه و پایه دستمزد 264 هزار تومانی در دو شیفت 12 ساعته در عمق 40 متری زمین٬ جایی که نه اکسیژن و نه هوای کافی برای تنفس موجود است و هر آن خطر ریزش آوارهای دهها تنی و مدفون شدن و جان باختن کارگر نیز  هست٬ مشغول به کارند.

بسیاری از این کارگران بر اثر بیکاری و فقر به امید یافتن لقمه نانی از شهرستانهای دور دست به تهران مهاجرت نموده و هم اکنون در کمپهای شرکت تابلین که فاقد هر گونه امکانات غذایی، بهداشتی و رفاهی و استراحتی مناسب است٬ زندگی ميکنند. با اینحال کار سنگین و پرخطر و فرساینده در اعماق زمین و حتی ندیدن نور خورشید در طول روز، دوری از خانواده و نگران خاطری های خاص خودش و در عین حال نپرداختن دستمزدهای ناچیز توسط سرمایه داران  مفتخور و حکومت اسلامیشان٬ کارگران را در محاصره فشارهای مالی و روانی قرار داده است .

رفقای کارگر !
سرمایه داران و حکومت اسلامیشان در نظر دارند همان سرگذشت تلخ کارگران تونل میدان توحید را نیز برای ما رقم بزنند. از حقوق تان دفاع کنيد و با خواباندن کار وادارشان کنيد که فورا حقوقها را بپردازند. در کمپها در باره اعتراض جمعى همفکرى و موانع آنرا کنار بزنيد. روى خواست عمومى کارگران براى پرداخت دستمزدها و امکانات رفاهى کمپ تاکيد کنيد. نگذاريد مانند کارگران تونل ميدان توحيد با اخراج دسته جمعى و بالاکشيدن دسترنج تان روبرو شويد.

متشکل شويد. در مقابل قدرت متحد و مصمم کارگران کارى از دست سرمايه داران و اوباش سرکوبگرشان ساخته نيست.

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۴ اسفند ١٣٨٨ – ٢٣ فوريه ٢٠١٠