کارگران عسلويه سر کارهاى خود بازگشتند

بنا به خبر دريافتى٬ ٢۵٠ کارگر عسلويه از فازهاى شش و هفت و هشت که توسط پيمانکاران اخراج شده بودند٬ و صدها نفر از کارگران اين فازها در اعتراض به اخراج همکارانشان روز پنجشنبه ٣ ديماه در محوطه شرکت اجتماع کردند٬ نهايتا بعد از دوره اى کشمکش و پافشارى جملگى برسر کارهاى خود برگشتند.

منشا پيروزى کارگران عسلويه اتحاد آنان بود. اين پيروزى را نيز بايد به سکوئى براى پيشروى و اتحاد عميق تر کارگران تبديل کرد. حزب اين پيروزى را به کارگران عسلويه تبريک ميگويد.

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١٧ ژانويه ١٣٨٨ – ۶ فوريه ٢٠١٠

اخبار مرتبط:

اخبارى در باره اعتراض و اعتصاب کارگران عسلويه
پرداخت هشتاد درصدى دستمزدها

در اطلاعيه پنجشنبه ٣ ديماه ٨٨ اشاره کرديم که کارگران فازهاى شش و هفت و هشت عسلويه در اعتراض به اخراج ٢۵٠ نفر از همکاران خود دست از کار کشيدند و در محوطه شرکت اجتماع کردند. در جريان اين اجتماع که با دخالت نيروى انتظامى روبرو شد٬ دو نفر از کارگران معترض دستگير شدند.  بنا به اخبار جديد دريافتى٬ دو کارگر دستگير شده آزاد شدند اما اعمال فشار شديد روى کارگران عسلويه ادامه دارد و در عين حال کارگران مصرانه خواستهاى خود را دنبال ميکنند.

همينطور ديروز سه شنبه ١٧ ديماه٬ کارگران شرکت اطمينان از شرکتهاى پيمانکارى مستقر در فازهاى يک و دو و سه و چهار و پنج پالايشگاه عسلويه٬ بدليل پرداخت نشدن تمام حقوق ماهيانه شان دست به اعتراض زدند. شرکت اطمينان که کار تعميرات تجهيزاتى تحويل پالايشگاهها را در دست دارد فقط توانسته است ٨٠٪ حقوق کارگران و کارکنان خود را بپردازد. پيمانکار اين شرکت مدعى شده که توان مالى پرداخت تمام حقوق ها را ندارد. لازم به يادآوريست که شرکت اطمينان قرارداد نگهدارى و تعميرات فازهاى يک تا پنج را که قيمت کارشناسى آن ٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠ تومان بوده به قيمت ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠ برداشته است. شرکت پارس جنوبى براى کم کردن هزينه ها دست به مناقصه کارهاى مختلف ميزند تا با کمترين قيمت کارها انجام شود که نتيجه آن فقيرتر شدن هرچه بيشتر کارگران در مقابل استثمار وحشيانه پيمانکاران است.

در سال جديد طى تعويض مديريت پارس جنوبى٬ سياست کم کردن هزينه ها٬ که همان زدن از معيشت کارگران و ديگر پرسنل پالايشگاه است٬ در دستور قرار گرفته است.  اين سياست از جمله با روز کار کردن بخش ادارى و اجبار کردن آنها به ساکن شدن در شهريست که امکانات اوليه زندگى هم ندارد. پرداخت ناقض حقوق کارگران وجع ديگر اين سياست است. سرمايه دارى بحران زده جمهورى اسلامى تلاش دارد جبران کسرى سود خود را با به فقر مطلق کشانيدن کارگران جبران کند. کارگران در مقابل با اين وضعيت غير قابل تحمل دست به اعتراض و اعتصاب زده اند و زير بار شرايط پيمانکاران نميروند.  

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١٧ ديماه ١٣٨٨ – ۶ ژانويه ٢٠١٠  

 

اجتماع کارگران عسلويه در اعتراض به اخراج

بنا به خبر دريافتى امروز پنجشنبه ٣ ديماه ٨٨ ٬ کارگران فازهاى شش و هفت و هشت عسلويه در اعتراض به اخراج ٢۵٠ نفر از همکاران دست از کار کشيدند و و در محوطه شرکت اجتماع کردند. کارگران پلاکاردى در دست داشتند که در آن خواهان حمايت ديگر بخشهاى کارگران عسلويه از جمله کارگران رسمى از اعتراض خود بودند. اعتراض مرتبا گسترده ميشد و حراست پالايشگاه که به وحشت افتاده بود به نيروى انتظامى خبر داد و بلافاصله نيروى انتظامى وارد عمل شد. در جريان اين تجمع که بشدت کارفرمايان و مزدوران سرمايه به هراس افتاده بودند٬ دو نفر از کارگران معترض توسط نيروى انتظامى دستگير شدند و به کارگران معترض وعده دادند که کارگران اخراجى در شرکت جديد زيبا استخدام ميشوند اما ابتدا بايد يک امتحان فنى بدهند!

لازم به ذکر است سرنوشت تعداد تعداد زيادى از کارگران اين سه فاز نامشخص است. چون با اتمام پروژه اين فازها و شروع به توليد به نيروى کار کمترى نياز دارند. کارگران اخراجى حداقل پنج سال است که دراين فازها مشغول بکار هستند. سياست اخراج کارگران در عسلويه مانند ديگر شرکتهاى بزرگ از طريق شرکتهاى انگل پيمانکارى صورت گرفته که دلال و واسطه تامين کننده نيروى کار با شرايط بسيار ارزان براى سرمايه داران و باجگيريهاى و دزدى از جيب کارگران هستند. کارگران امروز بدنبال اعتراضشان متفرق شدند اما فضاى اعتراضى در عسلويه موج ميزند. نارضايتى کارگران از شرايط کار٬ دستمزدها٬ محيط جهنمى و اردوگاهى زندگى با کمترين امکانات٬ و جنگ اعصابهاى ناشى از برطرف کردن حداقل ها مانند دستشوئى و دوش و غيره هر روز بيشتر ميشود.

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى به اعتراض متشکل کارگران فازهاى عسلويه در دفاع از کار و امنيت شغلى همکارانشان درود ميفرستد و کارگران عسلويه را به حمايت از همديگر و اتحاد و همبستگى بيشتر دعوت ميکند. کارگران دستگير شده بايد فورا آزاد شوند. جاسوسان و حراستى ها بايد از محيط کار بيرون بروند.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٣ ديماه ١٣٨٨ – ٢۴ دسامبر ٢٠٠٩